تعهدات دولت میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی (ECT) و نحوۀ بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

معاهدۀ منشور انرژی (ECT) معاهده‌ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهدۀ دولت‌های میزبان قرار داده‌اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت‌آور باشد. در رویۀ داوران رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک‌سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح‌شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ‌دهی به تمامی جهات طرح‌شده نمی‌دانند؛ هر چند در فرض بی‌حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح‌شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقالۀ پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش‌گفته هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE OBLIGATIONS OF HOST STATES UNDER ENERGY CHARTER TREATY AND TRACE OF IT IN ARBITRATION AWARDS

نویسنده [English]

  • Seyed Amirhesam Mousavi
Assistant Professor of Law,Department of Law, Imam Khomeini International University(IKIU)
چکیده [English]

The energy charter treaty (ECT) is a global treaty, enacted to protect investments in energy sector. In this treaty, authors appoint obligations for states that breach of those can lead to their responsibility. In the precedent of arbitration tribunals, we can see that arbitrators have a freedom to envisage causes of action and also we see in multiplicity of causes, they did not oblige themselves to envisage all of causes. Also, we can see that the problem of causes of action is not analytical enough and therefore there exists ambiguities. In this article we evaluate this subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ECT
  • causes of action
  • investment
  • matter of fact
  • matter of law
الف) انگلیسی
 
1. A.Newcombe And L.Paradel  (2009). Law Nd Practice Of Investment Treaties,Standard Of Treatment. Kluwer Law International.
2. C.Focarelli (2013). Denial Of Justice. Oxford University Press.
3. E.De Brabandere & T.Gazzini (2014). Forein Investment In The Energy Sector,Balancing Private And Public Interests. Nijhoff International Investment Law Series,Volume 2.
4. G.Coop & C.Riberio (2008). Investment Protection And The Energy Charter Treaty. Juris Net,Llc.
5. H.E.Zeitler (2011). Full Protection And Security In Schill. Oxford University Press.
6. J.Bonnitcha (2014). Substantive Protection Under Investment Treaties. Cambridge University Press.
7. J.Paulson (2005). Denial Of Justice In International Law. Cambridge University Press.
8. J.Stone (2012). Arbitration The Fair And Equitable Treatment Standard And The International Law Of Investment. Cambridge University Press.
9. J.W.Salacuse (2015). The Law Of Investment Traeties. Oxford University Press.
10. J.Wong (2006). “Umbrella Clauses In Bilateral Investment Treaties”. Mason Law Review, 14 (1).
11. Ja. jolowicz  (2000). On Civil Procedure. Cambridge university press.
12. K.Hober (2008). State Responsibility And Attribution In Muchlinski. Oxford University Press.
13. K.Hober (2010). “Investment Arbitration And The Energy Charter Treaty”. Journal Of International Dispute Settlement, (1) 1.
14. M.Jacob & S.W.Schill (2015). Standard Of Protection, Fair  And Equitable Treatment. Hart Pub.
15. M.Potesta (2013). “Legitimate Expectation In Investment Treaty Law”. Icsid Review, 28 (1).
16. M.Roggenkamp (2007). Energy Law In Europe, National, Eu And International Regulation. Oxford University Press.
17. S.Haghighi  (2007). Energy Security Of The External Legal Relation Of The European. Oxford University Press.
18. T.H.Yen (2014). The Interpretation Of Investment Treaties. Lieden.
19. T.Walde (2003). Legal Opinion In Thr Case Of Nykomb Synergetics Technology Holding Ab V The Republic Of Latvia. Scc.
20. Th. Panagos (2015). handbook of energy law. the author.
21. The Roe And M.Happold (2011). Settlemen Of Investment Dispute Under The Energy Charter Treaty. Cambridge University Press.
22. Trinh Hai Yen (2014). The Interpretation Of Investment Treaties. Nijhoff.
23. V.Heiskanen (2007). “Unreasonable Or Discriminatory Measures As A Cause Of Action Under The Energy Charter Treaty”. Int.A.L.R, (10) 3.
ب) فرانسه
24. B.Beignier (2007). Procedure Civile Et Droit Constitutionnel. Litec.
25. Christophe Seraglini Et Jeromr Ortscheidt (2017). Droit De LArbitrage Interne Et International. Dalloz.
26. J.Normand (1991). La Releve DOffice Des Moyens Touchant Au Droit Substantial. Rtd Civ.
27. Jean-Baptiste Racine (2016). Droit De LArbitrage. LGDJ.
28. M.A Frison-Roche (2002). La Procedure Et LEffectivite De Droit Substantiels. Bruylant Coll.Justice.
29. Serge Guinchard, Frederique Ferrad Et Cecile Chainais (2008). Procedure Civile. Dalloz.
30. Th Clay (2005). Le Modele Pour Eviter Le Process. LGDL.