وضعیت حقوقی الزامات زیست‌محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی‌تر و معیارهای خاص زیست‌محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری برای دولت‌های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست‌محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری‌های ناشی از اصلاح و به‌روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل)» است که به‌مراتب بازنگری و به‌روزرسانی آن‌ها ساده‌تر انجام می‌شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ‌گاه به‌صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می‌رسد این قواعد و معیارها برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبۀ الزام‌آور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL STATUS OF THE ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS OF THE MARPOL CONVENTION FOR THE STATES PARTIES TO UNCLOS

نویسنده [English]

  • Mohammad Razavirad
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

One of the issues addressed by the UNCLOS is the protection of the marine environment. The major challenge in this respect is that the Convention has in most cases only referred to general principles and requirements and has not specified more detailed rules and specific environmental standards. This can create many practical problems for States Parties in fulfilling their environmental obligations. The reasons for this include avoiding the practical difficulties and difficulties caused by the amendment and updating of this Convention in order to comply with the newer standards. The approach taken in UNCLOS is to refer to the rules and standards contained in other instruments, such as the “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)”, which is much simpler to amend and update. The challenge is the legal status of the rules and standards in the recent Convention for the States Parties to UNCLOS, since the convention has never explicitly referred to this document. However, these rules and standards seem to be binding for States Parties to UNCLOS, such as the provisions of the MARPOL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference
  • Standards
  • IMO
  • UNCLOS
  • MARPOL Convention
الف) فارسی
1. تاناکا، یوشیفومی (1395). حقوق بین‌الملل دریاها. ترجمه و تحقیق: آرمین طلعت، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
2. پورنوری، منصور (1394). حقوق دریاهای بین‌المللی و داخلی کنوانسیون 1982. چاپ اول، تهران، انتشارات پیام عدالت.
3. میرزایی، اقبال‌علی (1393). «ارجاع قانون به قانون دیگر و دشواری‌های ناشی از آن». فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارۀ 65، ص 165- 123.
4. نجفی اسفاد، مرتضی؛ دارابی‌نیا، مرتضی (1390). «بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنی بر جلوگیری و رفع آن‌ها». مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دورۀ بیست و یکم، ویژه‌نامۀ 1 اسفند.
ب) انگلیسی
A. Books
5. Brown, Edward Duncan (1992). Sea-Bed Energy and Minerals: The International Legal Regime. Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht.
6. Chinkin, Chiristine and Boyle, Alan E (2007). The Making of International Law. Oxford University Press, Oxford.
7. Klein, Natalie (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, Oxford.
8. Molenaar, Erik Jaap (1998). Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Pollution (International Environmental Law and Policy Series, v. 51). Kluwer Law International, The Hague.
9. Saiful Karim, MD (2015). Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The Potential and Limits of the International Maritime Organization, Springer.
10. Scovazzi, Tullio (2000). The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges. Volume 286, Recueil des Cours, Martinus Nijhoff Publishers.
B. Articles
11. Bodansky, Daniel (1991). “Protection of the Marine Environment from Vessel-Source Pollution: UNCLOS III and Beyond”. Ecology Law Quarterly, vol. 18, Issue 4, pp. 719-777.
12. Fayette, Luise de La (2001). “The Marine Environment Protection Committee: The Conjunction of the Law of the Sea and International Environmental Law”. The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 16, no. 2, Kluwer Law International, pp. 155-238.
13. Freestone, David and Oude Elferink, Alex G (2005). “Flexibility and Innovation in the Law of the Sea: Will the LOS Convention Amendment Procedures Ever Be Used?”. in Alex G. Oude Elferink (ed.), Stability and Change in the Law of the Sea: The Role of the LOS Convention, Martinus Nijhoff, Leiden, pp. 169–221.
14. Mensah, Thomas A (2007). ‘Pre­vention of Marine Pollution: The Contribution of IMO’. in Jürgen Basedow and Ulrich Magnus (eds.), Pollution of the Sea – Prevention and Compensation, Springer, pp. 41–61.
15. Morrison, Jason and Roht-Arriaza, Naomi (2007). “Private and Quasi-Private Standard Setting”. in Daniel Bodansky, Jutta Brunnée and Ellen Hey (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, Oxford, pp. 499–527.
16. Schackelford, Scott J (2011). “Was Selden Right? The Expansion of Closed Seas and its Consequences”. Stanford Journal of International Law, vol. 47, no. 4, pp. 1-50.
17. Trevisanut, Seline (2009). “La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le droit de l’environnement: développement intrasystémique et renvoi intersystemique”. in Hélène Ruiz Fabri and Lorenzo Gradoni (eds.), La circulation des concepts juridiques: le droit international de l’environnemnt entre mondialisation et fragmentation (Société De Législation Comparée, Paris, Volume 16.
18. _____ (2014). “Implications of the United Nations Convention on the Law of the Sea for the International Maritime Organization”. Study by the Secretariat of the International Maritime Organization (IMO).
C. Reports
19. Jensen, Øystein (2006). “Coastal State Jurisdiction and Vessel Source Pollution: The International Law of the Sea Framework for Norwegian Legislation”. The Fridtjof Nansen Institute Report, March 2006.
D. Documents
20. Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Unit.
21. Diplomatic Conferences, Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 1973–1982 (Third Conference), http://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/.
22. “Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone”, Res. A.672 (16), 19 October 1989.
23. IMO Doc. LEG/MISC/1, ‘Implications of the LOS Convention for IMO’.
24. International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (OILPOL 54).
25. Preliminary Conference on Oil Pollution on Navigable Water, Report of the Conference (1926).
26. Statement by the President, UNCLOS III, 185th Plenary Meeting, UN Doc. A/CONF.62/SR.185 (1982), OR XVII, 11, 13 (para. 47).
27. Study by the Secretariat of IMO, Implications of the United Nations Convention on the Law of the Sea for the International Maritime Organization, IMO Doc. LEG/MISC/1 of 28 July 1987.
28. Third Committee UNCLOS III, Belgium et al.: Draft Articles on the Prevention, Reduction and Control of Marine Pollution, UN Doc. A/CONF.62/C.3/L. 24 (1975), OR IV, 210 (Art. 3).
29. Third Committee UNCLOS III, Canada et al.: Draft Articles on a Zonal Approach to the Preservation of the Marine Environment, UN Doc. A/CONF.62/C.3/L.6 (1974), OR III, 249, 250 (Art. 7 (3)(b)(ii)).
30. Third Committee UNCLOS III, Kenya: Draft Articles for the Preservation and the Protection of the Marine Environment, UN Doc. A/CONF.62/C.3/L.2 (1974), OR III, 245, 247 (Art. 23).