تنظیم‌گری بازار برق اروپایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس ارس)

چکیده

چکیده
در حوزۀ صنعت برق، رگولاتوری نقش مهمی بر عهده دارد. رگولاتوری عبارت است از تنظیم مقررات و نظارت در سطح سیستم برق. در بازار اروپایی برق، رگولاتوری با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در این رژیم حقوقی، رگولاتوری بازار برق در دو سطح ملی و اتحادیۀ اروپایی انجام می‌شود. اصول استقلال و پاسخ‌گویی، هم در بخش رگولاتوری ملی و هم در حوزۀ رگولاتوری در سطح اتحادیۀ اروپایی دیده می‌شود. مراجع رگولاتوری اختیارات و تکالیف زیادی دارند. در سطح اتحادیۀ اروپایی، کمیسیون اروپایی و آژانس هماهنگ‌کنندۀ رگولاتورهای انرژی، مهم‌ترین ارکان رگولاتوری بازار برق هستند. در کنار این دو، رگولاتورهای غیررسمی نیز فعالیت می‌کنند. به منظور افزایش کارایی بازار داخلی برق و افزایش همکاری مشترک و هماهنگی میان اپراتورهای شبکه، کدهای شبکه تصویب شده‌اند. در این مقاله، به ابعاد مختلف تنظیم بازار برق اروپایی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EU ELECTRICITY MARKET REGULATORY

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sardoeinasab 1
  • Hadi Ghaemi 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran (Farabi Campus)
2 PhD Student in Private Law, University of Tehran (Aras Campus)
چکیده [English]

In the electricity industry sector, regulations have an important role. Regulatory means regulation and monitoring on electricity systems. In the European electricity market, regulatory has faced different challenges. In this legal system, the electricity market is regulated at both national and European levels. The principles of independence and accountability are seen recently at the both levels. Regulatory authorities have many powers and responsibilities. At the level of the EU, the EC and ACER are the most important elements of the electricity market regulatory framework. Additionally, these two unofficial regulators co-operate alongside them. Network codes have been approved to increase the efficiency of the domestic electricity market and increase co-operation and coordination between network operators. Due to the differences in financial and physical markets for electricity, each of these markets has its own regulating regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulatory
  • Regulation
  • Electricity Market
  • Electricity system
  • EU Market
  • Network Codes
الف) فارسی
1. رستمی، ولی؛ مقیمی، لیلی (1396). «بررسی چگونگی تشکیل نهادهای تنظیم مقررات انرژی در کشور با رویکرد تطبیقی». دوفصلنامۀ مطالعات حقوق انرژی، دورۀ 3، شمارۀ 2، ص 254- 219.
2. زارعی، محمدحسین؛ حسنوند، محمد؛ سلیمانی سیبنی، مرضیه (1396). «مفهوم حکمرانی تنظیمی». فصلنامۀ جستارهای حقوق عمومی، شمارۀ اول، ص 147- 124.
3. شمس، عرفان (1388). «نقش نهادهای مقررات‌گذار در تنظیم خدمات عمومی». فصلنامۀ اطلاع‌رسانی حقوقی، دورۀ جدید، سال ششم، شمارۀ 19 و 20، ص 59- 41.
4. فقیه‌عبدالهی، ام‌لیلا؛ مؤذنی، روح‌الله (1397). «بررسی نهادهای تنظیم‌کنندۀ بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا». فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شمارۀ 58، ص 220- 193.
5. هداوند، مهدی (1385). «درآمدی بر مقررات‌گذاری اجتماعی (Social Regulation)». مجلۀ حقوق عمومی، شمارۀ دوم، ص 63- 48.
ب) انگلیسی
6. ACER (2011). “Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion for Electricity”.
7. Belyaev S. Lev (2011). Electricity Market Reforms. Springer.
8. Ebrach Gregor (2006). Understanding Electricity Markets in the EU. European Parliamentary Research.
9. EREG (European Regulators Group for Electricity& Gas) (2010) Annual Report”.
10. Garner A. Bryan (2004). Black,s Law Dictionary. Thomson.
11. Gers M. Juan & Holmes J. Edward (2004). protection of Electricity Distribution Networks. 2end Edition, IET.
12. Godzimirski M. Jakob (2016). EU Leadership in Energy and Environmental Governance. Palgrave Macmillan.
13. Heffron J. Raphael (2015). Energy Law: An Introduction. Springer.
14.International Regulation Co- operation: case Studies(2013) Vol. 2, Canada- US Co- operation, EU Energy Regulation, Risk Assessment and Banking Supervision.
15. Mantyssari Petri (2015). EU Electricity Trade Law. Springer.
16. Morgan B & Yeung K (2007). An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials. Cambridge University Press.
17. Padgett S (2011). “Energy co- operation in the Wider European: Institutionalizing Inter dependence. Journal of Common Markets Studies, VOL. 49. NO.5.
18. Pototsching, Alberto (2018). ACER,s Functions and Responsibilities in the European Union”. Available At: www.acer.europa.eu
19. Talus K & Zeimmermann C (2008). “Regulation of Electricity Markets at the EU Level. 17 European Journal of Energy and Environmental Law Review.
20. Talus Kim (2013). EU Energy Law and Policy. Oxford.
21. Talus Kim (2016). Introduction to EU Energy Law. Springer.
22. Thatcher, M (2011). “Creation of European Regulatory Agencies and its Limits: A Comparative Analysis pf European Delegation”. Journal of European Public Policy, Vol. 18, No. 6.
23. Trillas F. & Montoya Bayadro M.A (2013). “Independent Regulators: Theory, Evidence and Reform Proposals. IESE Business School-University of Navarra.
24. Vasconcelos J (2005). “Towards the Internal Energy Market, how to Bridge a Regulatory Gap and Build a Regulatory Framework”. European Review of Energy Markets, Vol.1, No.1.
ج) آلمانی
25. Eifert M (2010). “Die gerichtlicht Kontrolle der Entscheidungen der Bunedesnet Zagenture. Zeitschriftfur das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 174 (6).
26. Raschauer N, Haumer V (2010). Energiemarketreform Und Energie Regulierung- Die Auswir Kungen Des Dritten Liberalisie Ungspakets auf die Osterreichische Regulierungsorganisation.Wirtschaftsrechtlichte Blatter.