تأثیر و پیوند میان مقررات تجاری انرژی و سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور واحد تهران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

توسعۀ اقتصادی و تجارت بین‌المللی، به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی به هم وابستۀ جهانی انجامید که هم­اکنون با توجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم، درحال تبدیل شدن به نظام واحد جهانی است؛ و در این میان، نهادهای بین­المللی نقش فراوانی را ایفا کرده­اند. اگر قوانین تجاری شفاف­ و قابل پیش­بینی باشند، می­تواند هم­زمان منافع کشورهای واردکننده و صادرکنندۀ انرژی را تأمین کند. درواقع، جهانی شدن تجارت انرژی به‌ واسطۀ سرمایه‌گذاری­­های بین‌المللی، مقررات­زدایی در بازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوینِ بخش انرژی کشورها با اقتصاد سیاسی جهان، موجب افزایش اهمیت و جایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها شده است.  مقالۀ پیش­رو، بیانگر گسترش پوشش نظام چندجانبۀ تجارت جهانی، ایجاد سازمان جهانی تجارت و تغییر و تحول در ماهیت تجارت محصولات انرژی در جهان است و کوشیده تا مشخص کند آیا محصولات انرژی متفاوت از دیگر محصولات هستند و نیاز به قوانین خاص تجارتی دارند؟ همچنین موانع وضع مقررات در تجارت انرژیِ سازمان تجارت جهانی را با توجه به ویژگی­های انواع مختلف انرژی بررسی ­کند.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی                                                                                                

  1. امیدبخش، اسفندیار و همکاران (1385). سازمان تجارت جهانی: ساختار، قواعد و موافقت‌نامه‌ها. تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  2. شهبازی، آرامش (1388). «پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت». مجلۀ مؤسسۀ مطالعات و پژوهش­های حقوقی، شمارۀ 16، ص 287.
  3. فاتح، علی؛ حسینی صدرآبادی، ایرج (1395). «رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به انرژی تجدیدپذیر». مطالعات حقوق انرژی، شمارۀ 2، ص 314.

   

  ب) خارجی                                          

  4. Anez, c (2003). “the trade of technical Services for Oil and Gas Exploration and Production: Observations by and Old Venezuelan Contractor”. in Energy and Environmental Services: NegotiatingObjectives and Development Priorities, UNCTAD, United Nations, NewYork, US, Geneva, Switzerland. P.65.

  5. Cotter, T. et al (2015). “Energy in WTO Law and Policy”. NCCR Trad Regulation Working Paper 25No, ,avalibal at htpp://phasel ,nccr –trade ,org /images/stories/project /ip6%20 Work ing%20paper. Pdf .p155 

  6. Cossy Mireille (2012). “EnergyTrade and WTO Rules: Reflexions on Sovereignty over Natural Resourses, Export Restrictions and Freedom of Transit’’. European Yearbook of International Econimic, P.129.

  7. Huttner David; Alhaji (2010). “OPEC and other Commodity Cartels: A Comparison”. Energy policy. No. 15. P.164.

  8. Hochman, Gal; David, Zilberman (2015). “The Political Ecinimy of OPEC’’. Energy Economics, 48: p.203.

  9. Leal- Arcas, Rafael. et al (2018). Commentary the Energy Charter Treaty. Edward Elgar, UK, p.325.

  10. Laprevote Francois-Charleas; Sungjin Kang (2011). “Subsides Issues in the WTO AnUpdate”.10 (3), p.104.

  11. Selivanova, Yulia (2016). the WTO and Energy”. WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector, Energy Charter Secretariat. 5. P.17. 

  12. Marhold, Anna (2013). The World Trade Organization and Energy. Fuel for Debate. European Society of International Law.

  13. Marku, S, W (2013). “Gehring et al,Climate Change and Sustainable Energy Measure in Regional Trade Agreements”. (RTAs),ICTSD Issue Paper No. 3,Geneva, p. 4. At: htpp: //www. Ictsd, org /themes /climate-andenergy /research/climate-change-and-“sustainable-energy –measures –in regional –trade (accessed) 23. 7, 2014, p.110.

  14. Matsushita, Mitsuo (2010). “Governance of International Trade under World Trade Organization Agreements-Relationships between World Trade Organization Agreements and Other Trade Agreements”.ProQuest. Journal of  World Trade, p.44.

  15. Nancy, D, S (1989). “Natural Resource Pricing Policies and the international Trading System”. Harvard international law journal, winter 30(1): p.635.

  16. Stewart, T, P (2004). the GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1999- 2004), p.18.

  17. Tacoa-Vielma, J (2003). “Defining Energy Services for the GATS: An issue under Discussion”. in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities, UNCTAD, United Nations, New York, US, Geneva, Switzerland, p.34.

  18. Timothy, Meyer (2016). Explaining Energy Disputes at the World Trade, Organization. American Society of International Law, 106,389,394.

  19. Tobias, Peter (2015). “worldTrade Organization (WTO) in Frauke Lachenmann and Rudiger Wolfrum (Eds) Nternational Economic Law”. The Max Planck Encyclopedia of public thematic series vol. I, Oxford University press, p.54.

  20. Pogoretskyy, vitality (2016). Energy dual pricing in international trade: subsides and anti-dumping perspectives: Regulation of Energy in WTO and Energy Charter. Kluwer Internationl Law. Online version: Avilable http://www. papers ssrn. Com. Last visited 30 Jun 2017, p.121.

  21. Gibbs, M (2003). “Energy Services, Energy Policies and the Doha Agenda”.in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities. UNCTAD, United Nations, New York, US, Geneva, Switzerland, p.83.

  22. Mathur, Sajal, (2014). Trade, the WTO and Energy Security. P.44.

  23. yong, Alwyn (2005). “learning by Doing and the Dynamic Effect of International Trade”. journal of Economics. 106: PP.369-405.

  24. Wilson, j. D (2015).Multilateral Organization and the Limits to International Energy Cooperation.Asian studies Review, 38(1). P.85.

  25. Wald, T; A, JGunt  (2012).international Energy and access to energy network.p.125.

  26. Zarilli, s (2015). International Trade in Energy Service and the Developing Countries.P.98.

  27. www. Iies. Org

  28. www.opec.Org English /res e/statis/e/its2015/web/2335.htm