مبانی و شیوه‌های ارزیابی غرامت براساس رویکرد ارزش‌گذاری بازاری و استفاده از آن در داوری‌های صنعت نفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبائی

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبائی

3 دکتری مدیریت قراردادهای نفت‌وگاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبائی

چکیده

صنعت نفت به دلیل محیط پراُفت­وخیز آن، بستر اختلافات سرمایه­گذاری است. مهم­ترین عامل در حل­وفصل اختلافات سرمایه­گذاری، محاسبۀ غرامت است. یکی از شیوه­های رایج ارزیابی غرامت، استفاده از رویکرد بازاری است که استفاده از آن با موافقت­ها و مخالفت­هایی همراه است. نوسانات زیاد قیمت­های سهام، عدم قابلیت مقایسه و منصفانه نبودن قیمت مقایسه­ای، از علل استفاده نکردن از این روش در آرای داوری اعلام شده است. برای رفع موانع یادشده، استفاده از میانگین قیمت سهام، استانداردسازی نسبت­ها و در نظر گرفتن تفاوت میان شرکت­ها پیشنهاد گردید. معمولاً قیمت محاسبه­شده توسط رویکرد بازاری از خروجی روش مبتنی بر دارایی­ها بیشتر و از روش مبتنی بر درآمد کمتر است. در صنعت نفت ایران، تنها می­توان از روش نسبت­ها استفاده کرد که با توجه به ضرورت انجام تعدیلات فراوان، امکان استفاده از این روش در محاسبۀ غرامت در دیوان­های داوری کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. حجازی، احمد (1370). «معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره­شدۀ بیگانگان در آراء دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات­متحده». فصلنامۀ حقوق بین­المللی، شمارۀ 14 و15 (11)، ص 126-29.
 
ب) خارجی
2. Abdala, Manuel A (2009). “Key Damage Compensation Issues in Oil and Gas International Arbitration Cases”, 24 Am. U. Int'l L. Rev. 539, pp 540-570.
3. A Bealmear (1999). “Machinery and Equipment Valuation Approaches and Methods”. in T West and J Jones, The Handbook of Business Valuation. New York: Wiley & Sons, 143 et seq, pp 146–7.
4. Brealey.R A; Myers.SC (2006). Corporate Finance. Boston et al: McGraw-Hill, p 62.
5. Brower.C N; Brueschke. J (1998). The Iran–US Claims Tribunal (The Hague et al: Martinus Nijhoff Publishers), p 539.
6. California Court of Appeal, First District, Division 1, February 21, at Part VI.
7. Damodaran. Aswath (2019). Relative Valuation. Retrieved from: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page
8. German Federal Court (BGH) of 17 January 1973 IV ZR 142/70, DB 1973, 563.
9. Gabehart. S; Brinkley. R (2002). The Business Valuation Book. New York: Amacom, pp 39–40.
10. IVSC (2007). International Valuation Standards concepts’ Fundamental to Generally Accepted Valuation Principles. Londen: IVSC, p32.
11. IVSC (2007). Guidance Note GN 6 on Business Valuation. International Valuation Standards, 8th edn.
12. Kantor, M (2008). Valuation for Arbitration. Wolters Kluwer, Netherland.
13. MU Longxin*; FAN Zifei; XU Anzhu (2018). “Development characteristics, models and strategies for overseas oil and gas fields”. PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT Volume 45, Issue 4, August, pp735–744.
14. Marboe, I (2009). Calculation of Compensation and Damages in International Investment law. International Commercial Arbitration [ICMA].
15. Pratt.s et al (2000). Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. New York: McGraw-Hill, pp 224–5.
16. Pellonpää. M; Fitzmaurice. M (1988). “Taking of Property in the Practice of the Iran–US Claims Tribunal”. 19 Netherlands Yearbook of International Law 53, p 149.
17. West. T; Jones. J (1999). “The Market Approach Using Public Company Data”. in The Handbook of Business Valuation, New York: Wiley & Sons, 197 et seq.
18. Waelde. T; Sabahi. B (2008). “Compensation, Damages, and Valuation”. in P Muchlinski et al (eds), The Oxford Handbook of Investment Law, Oxford: Oxford University Press, pp 1049, 1070–1.
19. White. G (1972). “The Problem of Valuation in the Barcelona Traction Case”. in R Lillich (ed), Valuation of Nationalized Property in International Law, vol 1, Charlottesville: University Press of Virginia, pp 43, 57.
 
Award
20. American International Group v Iran, 4 Iran–US CTR (1983) 96, 106.
21. Azurix Corp v Argentina, Award of 14 July 2006, ICSID CASE No. ARB/01/12 http://ita.law.uvic.ca/documents/AzurixAward July2006.pdf⟩.
22. CME Czech Republic BV v Czech Republic, Final Award on Damages of 14 March 2003, UNCITRAL Arbitration Proceedings.
23. CMS Gas Transmissions Company vThe  of Argentina,ICSID Case No.ARB/01/8, Award of 12 May 2005, (2005) 44 ILM 1205, para 402.
24. Enron Corporation and Ponderosa Assets LP v Argentine Republic, Award of 22 May 2007, ICSID Case No. ARB/01/3 ⟨http://www.investmentclaims.com/ IIC_292_(2007).pdf⟩, para 430.
25. James A Saghi v Iran, 29 Iran–US CTR (1993) 20, para 81.
26. Khosrowshahi v Iran, 30 Iran–US CTR (1994) 76, para 47.
27. LG&E Energy Corp, LG&E Capital Corp, LG&E International Inc v Argentine Republic, Award of 25 July 2007, ICSID Case No. ARB/02/1 http://www.investmentclaims.com/IIC_295_(2007).pdf⟩, para 34.
28. Lithgow et al v United Kingdom, 8 July 1986, ECHR Ser A, No 102, para 98, 129.
29. Middle East Cement Shipping and Handling Co SA v Egypt, Award of 12 April 2002, (2003) ICSID ARB/99/6.
30. Phelps Dodge v Iran, 10 Iran–US CTR (1987) 121, para 1.
31. Reineccius et al v Bank for International Settlements, Award of 22 November 2002, PERMANENT COURT OF ARBITRATION ⟨http://www.pca-cpa.org/ENGLISH/RPC/ BIS/EPA.pdf⟩, para 196.
32. Re Radiology Associates, Inc., 611 A.2d 485, 490, 1991 Del. Ch. LEXIS 234, **10 (Del. Ch. 1991).
33. Southern Pacific Properties (Middle East) v Egypt, Award of 20 May 1992, 3 ICSID Reports (1995) 189, para 192. ICSID CASE No. ARB/84/3.
34. Sedco Inc v NIOC, Final Award, 15 Iran–US CTR (1987) 23, para 76.
35. Starrett Housing Corporation v Iran, 16 Iran–US CTR (1987) 112, para 309 et seq.
36. Técnicas Medioambientales SA v Mexico, (2004) 19 ICSID Rev.-FILJ 158.
37. Thomas Earl Payne v Iran, 12 Iran–US CTR (1986) 3.