چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت‌وگاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می‌شود، انتقال می‌یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت­وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن­ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می‌بایست با در نظر گرفتن چالش‌های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش­رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعۀ جامع متون علمی تاکنون چالش­های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت­وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت­­وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست­محیطی و محدودیت‌های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت­وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این­گونه قراردادها در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHALLENGES IN THE ASSIGNMENT OF UPSTREAM OIL AND GAS CONTRACTS IN THE IRANIAN LEGAL SYSTEM

نویسندگان [English]

  • Jafar Noori Yoshanlooee 1
  • Amir Eslamiyeh Hamedani 2
1 Associate professor in Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Ph.D. student in Oil and Gas law, University of Tehran
چکیده [English]

The assignment of a contract is referred to as the situation where the contract status of one of the parties is transferred to a third party that is considered alien to the contract being assigned. Given the specific conditions of oil and gas upstream contracts, and their compliance with public law principles besides the rules of private law, the assignment of such contracts should be taken into account considering their inevitable challenges. Focusing on the current regulations and conducting a comprehensive study of scientific texts, the present study identifies and discusses important challenges such as the commitment to comply with the host government's specific laws, the effect of the contract party's personality at the oil and gas upstream operations, the problems caused by the public ownership of the oil and gas resources, the requirements for an efficient and well-planned production, the need for transfer of knowledge and technology, compliance with the environmental requirements and public order restrictions in the assignment of the upstream oil and gas contracts with the aim of observing these considerations during the assignment of such contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil and gas contracts
  • Challenges of contract assignment
  • Host country
  • Investor or foreign contractor
  • Principles of public law
الف) فارسی
1. ابدالی، مهرداد؛ تفرشی، محمدعیسی (1383). «بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران». مجلۀ مدرس علوم انسانی، ویژۀ حقوق، شمارۀ 37، ص 22-1.
2. ابراهیمی، سید نصرالله؛ خوش­چهره، فاطمه (1394). «استفاده، انتقال و توسعۀ تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت­وگاز ایران». فصلنامۀ حقوق پزشکی، ویژه­نامه حقوق مالکیت فکری، ص 102-65.
3. امامی، محمد؛ استوارسنگری، کوروش (1388). حقوق اداری. چاپ پنجم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
4. امین­زاده، الهام؛ نیک­بخش شرفشاده، علی (1394). «مطالعۀ تطبیقی حق دولت­ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت­وگاز». فصلنامۀ حقوق انرژی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 16-1.
5. ایران­پور، فرهاد (1386). «مبانی عمومی قراردادهای نفتی». فصلنامۀ حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 37، شمارۀ 3، ص 28-1.
6. ایزانلو، محسن؛ عباسی حصوری، مهدی؛ شعبانی کندسری، هادی (1391). «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه». آموزۀ­ فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ 5، ص 24-3.
7. حاتمی، علی؛ کریمیان، اسماعیل (1393). حقوق سرمایه­گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه­گذاری. چاپ دوم، تهران، انتشارات تیسا.
8. حدادی،‌ مهدی (1389). «مقایسۀ مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین­الملل با نظام­های حقوقی ملی». مجلۀ حقوق خصوصی، شمارة 16 ،ص 184-157.
9. خلیل­پور گرگانی، مجید؛ ونوش بندچی، محسن (1393). محدودیت­های مالکیت در مواجهه با حقوق عمومی. چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی.
10. ذوعلم، علی (1384).«تأملی در مفهوم چالش». ماهنامۀ اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال چهارم، شمارۀ 36، ص 37-34.
11. شعاریان، ابراهیم (1388). انتقال قرارداد. چاپ اول، بی­جا، انتشارات فروزش.
12. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
13. صفایی، سید حسین (1387). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی. جلد دوم، چاپ ششم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
14. طباطبایی بافقی،‌ سید علیرضا‌ (1393). «ماهیت و آثار حقوقی پروانۀ نفتی در تنظیم روابط بین کشور میزبان، شرکت بین­المللی نفتی و شرکت ملی نفت».پایان­نامۀ کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه تهران.
15. عباسی، بیژن (1393). مبانی حقوق عمومی. چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
16. عدل، سید مصطفی (1373). حقوق مدنی. تهران، انتشارات خرسندی.
17. عظیمی زرین، حمیرا (1395). «تحلیل حقوقی قرارداد جدید بالادستی نفت ایران (IPC)». پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامۀ طباطبایی.
18. غمامی، مجید (1377). «آزادی گزینش طرف قرارداد». مطالعات حقوقی و سیاسی، شمارۀ 1، ص 55-26.
19. کاتوزیان، ناصر (1388). اعمال حقوقی، قرارداد- ایقاع. تهران، نشر بهمن.
20. کاظمی نجف­آبادی، عباس؛ شیرانی، ساعد (1396). قراردادهای نفتی بین­المللی. چاپ اول، تهران، انتشارات شهردانش.
21. محمدی، عبدالعلی (1386). «اصل آزادی انتقال قرارداد». مجلۀ تحقیقات حقوقی آزاد، پیش­شمارۀ دوم، ص 143-129.
22. مقدم، عیسی (1386). «انتقال قرارداد». فصلنامۀ حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 37، شمارۀ 4، ص 242-229.
 
ب) انگلیسی
23. Atiyah P.S (1989). An Introduction to the Law of Contract. 4th ed, London, Clarendon Press. 
24. Bernard Taverne (1996). Upstream Oil and Gas Agreement, Production Sharing Contracts. Sweetand Maxwell, p.215.
25. C. Edward Dobbs; Jack C. Jr. Basham (1994). Protecting Collateral Assignment of Partnership Interests. Commercial Lending Review, p21.
26. G. Tolhurst (2008). “The Nature of an Assignee’s Right to Damages for Breach of Contract that Occur Prior to Assignment”. Journal of Contrcect Law, Vol.24, The university of Sydney, see at: Https://ssrn.com/abstract=1121242
27. Grover C. Grismore (1933). Effect of a Restriction on Assignment in a Contract. MICHIGAN LAW REVIEW, VOL. 31, No. 3, p.35.
28. Lee C. Buchheit (1993). How to Negotiate the Assignment Clause. Content downloaded/printed from HeinOnlin,p.8.
29. _____ (1993). How to Negotiate the Assignment Clause. Content downloaded/printed from HeinOnline ,p23.
30. Lowe, J.s (1988). Oil and Gas Law in a Nutshell. West Publishing Co.
31. Pearlie Koh; Chee Ho Tham; Pey Woan Lee (2006). Contract Law. SALAnnual Review, p.34.
32. Susan Kalinka (1996). Assignment of an Interest in a Limited Liabillity Company and the Assignment of Income. UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIE.