اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت ‏ (ضمیمۀ قرارداد بالادستی)‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ‎ ‎دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‏

2 ‎ ‎دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‏

3 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‏

چکیده

مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government's authority to change the long-term contracts for the sale of oil (attachment of upstream contract)

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Afshari 1
 • Seyyed mohammad tabatabaei nezhad 2
 • reza tajarlou 3
1 Ph.D. Student in (Oil and gas Law), Department of Public and International ‎Law, Faculty of Law and Political Science ,University of Tehran ,Tehran ,Iran
2 Associate Prof, Department of Private Law, Faculty of Law and Political ‎Science, University of Tehran, Tehran, Iran‎
3 Assistant Prof, Department of Public Law, Faculty of Law and Political ‎Science, University of Tehran, Tehran, Iran‎
چکیده [English]

According to the legislator, the compensation of oil companies for service contracts (Buyback and IPCs) will be conditioned to gain commercial production of the field and the place of sale of the same products or proceeds. In this regard, long-term contracts for the sale of oil shall be concluded as an attachment of upstream contract and for reimbursement of costs and Contractor fees. The implementation of these contracts over time, changing conditions in the domestic and global markets, the importance of oil in energy supplying, and its political and economic impact on the region and the world, have made these contracts subject to change . Because of importance of the subject, after determining the nature of long-term oil sale contracts, attachment, it will be the subject of this research to examine the authority of the government to change them and the effects and consequences of this change. Finally, an appropriate solution is offered to safeguard the rights of the foreign investor so that his legitimate rights and expectations are safeguarded and upheld, while respecting the government's extra-contractual rights and powers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Changes of contracts Contractor
 • Host government
 • long-term oil sale contracts
 1. الف) فارسی

  1. امانی، مسعود(1389). حقوق قراردادهای بین المللی نفت، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
  2. بهرامی احمدی، حمید(1390). حقوق تعهدات و قراردادها، تهران، نشر دانشگاه امام صادق (ع).
  3. حاتمی، علی؛ اسماعیل کریمیان(1393). حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه­ گذاری، تهران، نشر تیسا.
  4. زمانی، سید قاسم؛ به آذین حسیبی(1391). اصول حقوق بین­ الملل سرمایه­ گذاری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
  5. شیروی، عبدالحسین(1393). حقوق نفت و گاز، تهران، نشر میزان.
  6. موحد، محمدعلی(1386). درس­هایی از داوری­های نفتی، قانون حاکم، تهران، نشر کارنامه.
  7. ابراهیمی، سید نصرالله؛ مهرزاد تاجیک (1392). «مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه­های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق عمومی، شماره 40، صص 68-38. https://qjpl.atu.ac.ir/article_2324.html - 8/11/98.
  8. ا.ف.م. منیرالزمان، ترجمه محمدجواد میرفخرایی(1378). «قراردادهای دولت با بیگانگان- مساله تغییر یکجانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین­ الملل معاصر»، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­ المللی جمهوری اسلامی ایران، ش24، صص 240-193. «10.22066/CILAMAG.2000.18151» - http://www.cilamag.ir/article_18151.html - 10/11/98.
  9. القشیری احمد و طارق ریاض ، ترجمه محسن محبی(1382). «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­ المللی، شماره29، صص109-29 «10.22066/CILAMAG.2003.18032». http://www.cilamag.ir/article_18032.html - 13/11/98.
  10. امامی میبدی، علی؛ احمد هادی(1396) . ارزیابی نظام مالی قراردادهای نفتی بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران با استفاده از تکنیک TOPSIS، فصل­نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 55 ،صص106-69 . http://iiesj.ir/article-1-869-fa.html - 13/11/98.
  11. ایران­پور، فرهاد (1386). «مبانی عمومی قراردادهای نفتی»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره3، صص28-1. «20.1001.1.25885618.1386.37.3.1.5». /article https://jlq.ut.ac.ir

  _18940.html    - 14/11/98.

  1. سراج، نرگس؛ عبدالحسین شیروی(1399). «چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها» ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش2، صص 683-659 - « 10.22059/JPLSQ.2018.253867.1699 » https://jplsq.ut.ac.ir/article_74351.html?lang=fa- 10/8/99.
  2. صادقی­ مقدم، محمدحسن (1379). «مطالعه تطبیقی «تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران»، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی ،ش25، صص161-222. «10.22066/CILAMAG.2001.18087». http://www.cilamag.ir/article_18087.html - 15/12/98.
  3. طجرلو، رضا (1387). «برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره3، صص209-191. «20.1001.1.25885618.1387.38.3.10.1 ». https://jlq.ut.ac.ir/article_27317_0.html- 14/12/98.
  4. علومی یزدی، حمیدرضا ؛ عرفان قاسم­پور(1394) .«معیارهای مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة ال پاسو»، مطالعات حقوق انرژی، دورة 1، شمارة 1، صص76-61. «10.22059/JRELS.2015.54552» - https://jrels.ut.ac.ir/article_54552.html - 5/7/99.
  5. منظور، داود؛ اصغر آقا مهدوی؛ مسعود امانی؛ روح اله کهن هوش­نژاد (1397). «تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره دوم، صص 99-77. «10.30497/IES.2018.2231 » - https://ies.journals.isu.ac.ir/article_2231.html- 20/12/98.

  ب) خارجی

  1. A. F. M. Maniruzzaman (2012). »State Contracts with Aliens: The Question of Unilateral Change by the State In Contemporary International Law«, Journal of International Arbitration, Vol. 9 No. 4 , pp. 141 172 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?

     abstract_id=1342337 8/3/99.

  1. Bassam Fattouh (2011). »An Anatomy of the Crude Oil Pricing System« The Oxford Institute For Energy Studies - https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp- content/uploads/2011/03/WPM40-AnAnatomyoftheCrudeOilPricingSystem-BassamFattouh-2011.pdf - 2/3/99.
  2. Doak Bishop,(2018),» International Arbitration of Petroleum Disputes« The Development of a Lex Petrolea https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/arbitrationlaw00000001_001.pdf - 5/3/99.
  3. Duval Claude and Honore Le Leuch and Andre Pertuzio(2009). International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements, New York , Barrows Company.
  4. John van Schaik (2012). » How Governments Sell Their Oil« Revenue Watch Institute – https://resourcegovernance.org/sites/default/files/OilSales-HowGovtsSellOil.pdf - 22/2/99.
  5. Maximilian Kuhn and Mohammadjavad Jannatifar(2012). »Foreign direct investment mechanisms and review of Iran’s buy-back contracts: how far has Iran gone and how far may it go? « , Journal of World Energy Law and Business, Vol. 5, No. 3 – https://academic.oup.com/jwelb/article-abstract/5/3/207/1002013 - 4/2/99.
  6. Stephanie Dunn and James Holloway (2012) .»The Pricing of Crude Oil«, Bulletin- https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2012/sep/8.html- 27/11/98.
  7. General terms and conditions for the sale of crude oil and oil products( 2013), Version: 19 Filed with the chamber of commerce in Rotterdam – https://www.cova.nl/wp-content/uploads/2016/05/GTC-Purchase-3May2016.pdf- 10/11/98.
  8. Statoil ASA General Terms and Conditions for Sales Crude Oil, Condensate and Petroleum Products including Liquefied Petroleum Gas(2011) version 6 May. https://www.equinor.com/en/what-we-do/conditions-of-sales.html - 6/4/98.