ابعاد حقوقی کابل ارتباطاتی زیردریایی؛ ‏ از تقابل منافع تا حقوق حاکمۀ دولت ساحلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور‏

چکیده

کابل‌ ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت‌ها دربارۀ کابل‌ ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین­ رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریۀ تقابل اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته‌های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخلۀ دولت ساحلی در کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت‌ها در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات ‌قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها نیست. این وضعیت، جلوه‌ای از اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها جلوگیری یا مانع‌تراشی می‌کند. این عملکرد و تشخیص با شائبۀ اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات ‌قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت‌ تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Dimensions of the Submarine Cable; from Conflict of Interests to Sovereign Rights

نویسنده [English]

 • Javad Salehi
Associate Professor of Law, Faculty of Social Sciences, ‎ Payam-e-Noor University, Tehran‎
چکیده [English]

Submarine communication cables are located under the legal system of the UNCLOS. The coastal state or other states have special rights and interests in connection with submarine communication cables in different maritime areas. In this regard, it is important to examine the legal aspects of the theory of the confrontation between the application of the sovereign rights of the coastal state and the rights of the state seeking the submarine communication cable, which is one of the aims and topics of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the requirements of the Convention on the Law of the Sea to answer the question, what are the legal aspects of coastal state intervention in the submarine communication cable of other states in different maritime areas? The research findings show that submarine communication cable of all states in the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf is the concept of freedom of the seas and free from the permission of the Coastal State. The Coastal State has economic interests in these areas, but is not allowed to prevent submarine communication cable from other states. This situation is a manifestation of the rule of law of the Coastal State.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Submarine Communication Cable
 • Territorial Sea
 • Exclusive Economic Zone
 • Continental Shelf
 • Exercise of Sovereign Rights
 • Freedom of the High Sea
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. اسفندیاری خالدی، عباس؛ محمود جلالی (1399). «ملاحظات زیست ‌محیطی در قراردادهای نفتی»، نشریه مطالعات حقوق انرژی، دوره 6، شماره 2، صص 246-231. شناسه دیجیتال اسناد 22059/JRELS.2021.288470.304:
  2. بستان، مژده؛ حسن عالی‌پور (1399). «ترابری تجاری زیردریایی و امنیت زیست زیردریا؛ دو راهی نظام حقوق داخلی و نظم حقوقی بین‌المللی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 11، شماره 2، صص 479-449. شناسه دیجیتال اسناد 22059/JCL.2020.301659.633999:
  3. صالحی، جواد (1395). «نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها؛ تجلی تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ثالث»، نشریه اقیانوس‌شناسی، سال 7، شماره 28، صص 12-1. شناسه دیجیتال اسناد 18869/acadpub.joc.7.28.1 :
  4. صالحی، جواد (1399). «آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 37، شماره 63، صص 308-283. شناسه دیجیتال اسناد     DOI: 10.22066/CILAMAG.2020.115673.1807 
  5. صیرفی، ساسان (1399). «خطوط لوله زیردریایی نفت و گاز از دیدگاه کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست ‌محیطی کنوانسیون تهران»، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 13، شماره 1، صص 142-117. شناسه دیجیتال اسناد 22059/JCEP.2020.300393.449914 :
  6. طلایی، فرهاد (1398). حقوق بین‌الملل دریاها، چاپ 5، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
  7. نجفی‌اسفاد، مرتضی (1399). حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی، چاپ 12، تهران، انتشارات سمت.

   

  ب) خارجی

  1. Brownlie, Ian (2019), Principles of Public International Law, 9th, New York, Oxford University Press.

  10.Burnett, R. Douglas and Lionel Carter (2017), “International Submarine Cables and Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction; The Cloud Beneath the Sea”, The Law of the Sea, Vol. 1-2, pp. 1-72. Available at: https://brill.com/view/title/35203., Last seen: 19 September 2021.

  11.Carter, Lionel; Douglas Burnett; Stephen Drew; Graham Marle; Lonnie Hagadorn; Deborah Bartlett-McNeil and Tara Davenport (2012), “Submarine Communications Cables and Law of the Sea: Problems in Law and Practice”, Ocean Development and International Law, Vol. 43(3), pp. 201-242, DOI; 10.1080/00908320.2012.698922.

  12.Irvine, Nigel (2009), “Submarine Cables and the Oceans: Connecting the World”, UNEP-WCMC Biodiversity Series, No. 31, ICPC/UNEP/UNEP-WCMC, UK, Available at: https://www.unep-wcmc.org/system/dataset_file_fields/files/000/000/118/original/ICPC_UNEP_Cables.pdf?1398680911. Last seen: 11 September 2021.

  13.Schmitt, N. Michael (2017), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press.

  14.International Cable Protection Committee Ltd and International Seabed Authority (2009), Memorandum of Understanding between the International Cable Protection Committee and the International Seabed Authority, Available at: https://www.isa.org.jm/files/documents

      /EN/Regs/MOU-ICPC.pdf. Last seen: 21 September 2021.