بررسی ماهیت حقوقی خطوط لولۀ نفت وگاز فرامرزی در پرتو قرارداد نمونۀ مالیاتی سازمان بین المللی ‏ همکاری و توسعۀ اقتصادی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

این موضوع که خطوط لوله نفت و گاز بین المللی که از دو یا چند کشور می گذرند چگونه باید مورد توصیف حقوقی واقع شوند، مساله ای مورد اختلاف می باشد. به عنوان مثال، این خطوط ممکن است به منزله «مقر دائم» یک شرکت نفت و گاز محسوب شوند و یا اینکه تحت عنوان اموال غیرمنقول توصیف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ مالیات از اموال غیرمنقول گردد. بر اساس دیدگاهی دیگر، خطوط لوله نفت و گاز صرفا نقش تسهیل کنندگی دارند و تنها به نقل و انتقال محصولات نفتی و گازی می پردازند و لذا در قیاس با فعالیت های اصلی شرکت های نفتی و گازی نقشی فرعی و غیرمحوری دارند. اتخاذ هر یک از این رویکردها، آثار مالی متفاوتی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا راهکارهایی مناسب جهت کاستن از ابهام ها و تعارض های موجود در زمینه توصیف حقوقی این خطوط لوله ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation to the Legal Nature of International Oil and Gas Pipelines: from the Perspective of the OECD Model Tax Convention

نویسنده [English]

 • Alireza Salehifar
Assistant Professor, Departmnt of Private Law, Faculty of Law ‎and Political Sciences, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

The legal characterisation of cross-border oil and gas pipelines remains controversial. It can be said these pipelines shall be considered as “Permanent Establishments” of the oil and gas companies. These pipelines might also be characterised as immovable properties the income of which shall be subject to the rules governing taxation of immovable properties. Pursuant to another view, it can be claimed that oil and gas pipelines only have a facilitating role as they only transport oil and gas products. Thus, it could be discussed that compared to the main activities of oil and gas companies, this facilitating role is of non-central importance for these companies. The adoption of each approach has different financial implications for the companies. This article seeks to put forward some solutions for reducing the ambiguities surrounding the topic and to resolve the conflicts of laws in respect to the characterisation of cross-border oil and gas pipelines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immovable properties
 • Legal Characterisation
 • Oil and Gas Pipelines
 • Permanent Establishment
 • Taxation
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. الماسی، نجادعلی (۱۳۹۳). تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست و هفتم. 
  2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۴). حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجاه و یکم.
  3. فیضی چکاب، غلام نبی؛ نعیم نوربخش (۱۳۹۵). «تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم مقر دائمی»،‌ فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره پنجاه، صص ۳۵-۵۸. قابل دسترس در پایگاه اینترنتی فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی به آدرس:

  https://qjpl.atu.ac.ir/article_3965_f70687e198f7523c4bcb7967baa69251.pdf

  (تاریخ آخرین بازدید: ۱ مهر ۱۴۰۰)

  1. مقتدر، هوشنگ (۱۳۹۲). حقوق بین الملل عمومی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ بیست و یکم.

   

  ب) خارجی

  1. Almeida, Luis M. and Perrine Toledano (2018), “Understanding How the Various Definitions of Permanent Establishment Can Limit the Taxation Ability of Resource- rich Source Countries” (Columbia Center on Sustainable Investment), pp. 1-79, https://doi.org/10.7916/D82R57ZK.
  2. Ault, Hugh and Jacques Sasseville (2009) “2008 OECD Model: The New Arbitration Provision” 63(5) Bulletin for International Taxation
  3. Burgers, Irene (2008) “Permanent Establishment, Art. 7, Three Theories Underling the Allocation of Profits to a Permanent Establishment”, Bulletin for International Taxation (BIT).
  4. Commentery on the OECD Model Tax Convention (2017). Electronic copy is available at: https://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf (Last accessed 20 Oct. 2020).
  5. Elliffe, Craig (2015), International and Cross-Border Taxation in New Zealand, (Thomson Reuters, 1st ed).

  10.Essers, Peter H.J., et. al (2019) “Combating Tax Avoidance in the EU” (EUCOTAX Series on European Taxation).

  11.Garbarino, Carlo (2016) “Judicial Interpretation of Tax Treaties: The Use of the OECD Commentary” (Edward Elgar Publishing).

  12.Gelineck, Maja Stubbe (2016) “Permanent Establishments and the Offshore Oil and Gas Industry”, Part 1, Bulletin for International Taxation (BIT).

  13.Lokanathan V., A (2018), History of Economic Thought, (10th ed., S. Chand Publication).

  14.Keen, Michael and Victor Thuronyi (2016) “International Oil and Gas pipelines: Legal, Tax, and Tariff Issues”. Electronic copy is available at:

       https://www.elibrary.imf.org/view/IMF071/22602-9781475539660/22602-     9781475539660/ch09.xml?language=en&redirect=true (Last accessed 20 Oct. 2020).

  15.OECD Issues in International Taxation (2002) “Reports Related to the OECD Model Tax Convention “(OECD Publications).

  16.OECD Model Tax Convention (2017).

  17.Salehifar, Alireza (2015) “The Role of the OECD in the Current International Tax Law: Voluntary or 'Obligatory'?” 10(1) Journal of the Australasian Tax Teachers’ Association 151.

  18.Salehifar, Alireza (2020) “Rethinking the Role of Arbitration in International Tax Treaties'?” 37(1) Journal of International Arbitration (Kluwer Law International) 87.

  19.Skaar, Arvid Aage (2020), Permanent Establishment: Erosion of a Tax Treaty Principle, (2nd ed., Wolters Kluwer).

  20.Smith, Adam (1776), The Wealth of Nations. Electronic copy is available at: https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf (Last accessed 20 Oct. 2020).

  21.UK-Norway Convention for the Avoidance of Double Taxation (2014).

  22.West African Gas Pipeline (WAGP) Treaty (2003).