تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم ‏سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبایی ‏

2 استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبایی

چکیده

     براساس توصیۀ مؤکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به­ عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت ­گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص ­هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبۀ قیمت به زمان آینده موکول می­ گردد. بر طبق قاعدۀ پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجۀ آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می­ کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافتۀ پژوهش نشان می­ دهد نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می­ شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptability of open prices in the Gas Sales and Purchase Agreements with the Iranian legal system

نویسندگان [English]

 • Alireza Ghasemi Javid 1
 • Mohammad Mahdi Hajian 2
 • Hamidreza Oloumi Yazdi 3
1 Ph.D. in International Oil and Gas Contracts Management, Faculty of Law and Political ‎Sciences, Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor of Private and Economic Law group, Faculty of Law and Political ‎Sciences, Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor of Private Law group, Faculty of law and ‎political sciences, Allameh Tabataba`i University
چکیده [English]

According to the strong recommendation of the legal department of the National Iranian Oil Company, which indicates that the inclusion of Iranian law as the governing law in gas export contracts is preferable, the usual pricing mechanism in this type of contract and its acceptance is important from the perspective of Iranian law. In gas sales contracts, the transaction is based on a price formula including specific indexes for the contract term, and the calculation of the price will be postponed until delivery. According to the rules accepted in jurisprudence and Iranian civil code, the price should be definite and determinate, otherwise, the contract will be considered void and invalid. The present discussion will try to prove the legal validity of determining the price in the future based on the pre-agreed formula in gas sales contracts by explaining the jurisprudential and legal principles of open price in domestic law. The research findings show that the method of determining the price in gas sales contracts, which is called open price, according to the study, is under the principles of Iranian law and acceptable and does not damage the validity of the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open price
 • Identifiable price
 • Undetermined price
 • Gas sales and purchase agreements
 • Natural gas pricing
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. الحرّ العاملی، شیخ محمد بن حسین(بی­ تا). وسائل الشیعه، ج 12، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  2. امامی، سید حسن (1366). حقوق مدنی، ج 1، چ 6، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
  3. بحرانی، شیخ یوسف (بی­ تا). الحدائق الناضره، ج 18، قم، دارالکتب الاسلامیه.
  4. بهرامی ­احمدی، حمید، (1381). کلیات عقود و قراردادها، چ 1، تهران، نشر میزان.
  5. داراب ­پور، مهراب (1374). تفسیری بر حقوق بیع بین­ المللی، ج 2، چ 1، تهران، انتشارات گنج دانش.
  6. داراب­ پور، مهراب (1376). " ثمن شناور"، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 22- 21، ص 283-221، http://ensani.ir/fa/article/7058، 9/2/1398.
  7. رضایی، مصطفی؛ افلاطون اسفندیاری (1394). "تحلیل اقتصادی مورد معامله و آثار آن بر ضمانت اجراهای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی"، فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد، دوره 22، شماره81، ص 315-283،

  https://nashr.majles.ir/article_97_758aadfc9722f09429cae7cb87e99223.pdf، 9/2/1398.

  1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، ج 2، چ 6، تهران، انتشارات گنج دانش.
  2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1372). حقوق تعهدات، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  3. حاجیان، محمد مهدی (1385). بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقهی و حقوقی، پایان نامه، تهران، دانشگاه امام صادق(7).
  4. خویی، آیت الله سیدابوالقاسم (1412ه). مصباح الفقاهه، ج 5، چ 1، بیروت، دارالهادی.
  5. شعاریان، ابراهیم (1391). "ثمن نامعین در قراردادهای پیش ­فروش"، نشریه مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)، سال سوم، شماره 5، ص 121-83.، https://law.tabrizu.ac.ir/article_2093.html، 9/2/1398.
  6. شهیدی، مهدی (1372). تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان.
  7. صفایی، سید حسین (1382). دوره مقدماتی حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، نشر میزان.
  8. صفایی، سید حسین؛ محمود کاظمی؛ مرتضی عادل؛ اکبر میرزا نژاد (1384)، حقوق بیع بین ­المللی، چ 1، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
  9. عدل، مصطفی (1373). حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.
  10. کاتوزیان، ناصر (1365). مقدمه علم حقوق، چاپ هفتم، تهران، انتشارات به نشر.
  11. کاتوزیان، ناصر (1371). قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ 3، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.
  12. کاتوزیان، ناصر (1374). اموال و مالکیت، چ 1، تهران، انتشارات نشر یلدا.
  13. کاتوزیان، ناصر (1375). حقوق مدنی، عقود معین، ج 1، چ 4، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  14. محمدی، ابوالحسن (1382). قواعد فقه، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

  ب)خارجی

  1. Ashok kumar bansal (2017), “Understanding natural gas sales & purchase contracts and principal contractual terms”, Independent oil & gas professional, Available at http://ashokkumarbansal.com, retrieved April 2019.
  2. Energy Charter Secretariat (2007), International pricing mechanisms for oil and gas.
  3. Harvard Business Review, “when cost plus pricing is a good idea?”, Available at https://hbr.org, retrieved April 2019.
  4. Jonathan P. Stern (2012), The Pricing of Internationally Traded Gas, Oxford University Press for the Oxford Institute for Energy Studies.
  5. Peter Roberts (2008), Gas Sales and Gas Transportation Agreements, Principles and Practice, Sweet & Maxwel, Second Edition, G.B.
  6. S. Scott Gaille (2008), “The use of quantity terms to improve efficiency and stability in International Gas Sales & Purchase Agreements”, Energy Law Journal, Vol. 29, P 646-648, Available at https://www.eba-net.org/assets/1/6/14-645_-_intl_gas-_clean_final_print_11-2-08.pdf, retrieved April 2019.
  7. Enbridge Gas Inc. and Union Gas, “Chemical composition of natural gas”, Available at https://www.uniongas.com/about-us/about-natural-gas/, retrieved April 2019.
  8. 29. Natural Gas org., “Overview of Natural Gas”, Available at http://www.naturalgas.org, retrieved April 2019.
  9. American Gas Association, “What is natural gas?”, Available at https://www.aga.org/

     natural-gas, retrieved April 2019.

  1. United States Environmental Protection Agency, “Energy and Environment”, Available at https://www.epa.gov/energy , retrieved April 2019.