اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emotaghiut.ac.ir
0000-0002-2458-7999

سردبیر

الهام امین زاده

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

eaminzadehut.ac.ir
0000-0003-4545-8114

مدیر نشریه

محمد ساردوئی نسب

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

sardoeinasabut.ac.ir
0009-0007-0837-0144

دبیر اجرایی

سحر صادقی

کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jenergylawut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

الهام امین زاده

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

eaminzadehut.ac.ir
0000-0003-4545-8114

محمد ساردوئی نسب

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

sardoeinasabut.ac.ir
0009-0007-0837-0144

عبدالحسین شیروی

تجارت بین الملل استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

ashiraviut.ac.ir

محمدتقی علوی

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

alavitabrizu.ac.ir

حمیدرضا علومی یزدی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

oloumiatu.ac.ir

احمد مؤمنی راد

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

momeniradut.ac.ir

حمیدرضا نیکبخت فینی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

hr-nikbakhtsbu.ac.ir

سیدعلی هنجنی

حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

a-hanjanisbu.ac.ir

مهراب داراب پور

حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.drdarabpour.ir
m_darabpoursbu.ac.ir
0000-0002-5392-4157

محمود حکمت نیا

مالکیت فکری و فلسفه حقوق استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

dr.hekmatniayahoo.com

منصور جبارى قره باغ

حقوق عمومی و بین‌الملل استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693136/
jabbariatu.ac.ir