نشریه مطالعات حقوق انرژی (JRELS) - واژه نامه اختصاصی