نویسنده = ���������� ��������
تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 453-475

10.22059/jrels.2022.320770.430

جعفر نوری ‏ یوشانلوئی‏؛ نسیم برخی