نویسنده = ������������������ ������ ������ ��������