نویسنده = ������������ ������������ ����������
سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-129

10.22059/jrels.2019.258303.208

فریده شعبانی جهرمی؛ فرید شعبانی جهرمی