نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی قراردادهای مدیریت هیدروکربن تولیدی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 273-294

10.22059/jrels.2022.323074.438

فریده شعبانی جهرمی؛ فرید شعبانی جهرمی


سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-129

10.22059/jrels.2019.258303.208

فریده شعبانی جهرمی؛ فرید شعبانی جهرمی