نویسنده = ���������� �������������������� ����������