نویسنده = �������� �������������� ��������
سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی

دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 321-347

10.22059/jrels.2019.253355.189

محمد اسدی جونوشی؛ اکبر وروائی