نویسنده = ���������� ���������� ������ ������������������
رویکردهای قانونی در مدیریت ریسک‌ استخراج نفت و گاز شیل

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 313-333

10.22059/jrels.2020.269648.247

عبدالحسین شیروی؛ عبدالحسین مرادی مزرعه نو