نویسنده = ������������ ������������������
ابعاد حقوقی تنظیم‌گری مناسب در حکمرانی خوب صنعت نفت ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 357-382

10.22059/jrels.2021.272665.249

عبدالحسین شیروی؛ فرشید فرحناکیان