نویسنده = ���������� ������������ ������ �������� ��������