نویسنده = ������������������ ������
تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 19-38

10.22059/jrels.2020.275793.264

الهام امین زاده؛ علی نصراللهی