نویسنده = ���������� ������������ ������������
تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 189-209

10.22059/jrels.2021.286625.299

علیرضا قاسمی جاوید؛ محمد مهدی حاجیان؛ حمیدرضا علومی یزدی