نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������