کلیدواژه‌ها = آلودگی ناشی از کشتی
نگاهی به زوایای حقوق بین‌الملل کیفری دربارۀ آلودگی نفتی ناشی از کشتی

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 247-263

10.22059/jrels.2021.286512.298

مصطفی تقی زاده انصاری؛ فائزه زواره طباطبایی