کلیدواژه‌ها = قراردادهای خدمات حفاری
قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری و منابع آن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 355-377

10.22059/jrels.2023.267406.236

عبدالحسین شیروی؛ محسن قربانی توسنلو