قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری و منابع آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق انرژی و تجارت بین‌الملل دانشکدة حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران.

2 دانش‌آموختة دکتری، حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jrels.2023.267406.236

چکیده

عملیات اکتشاف و توسعة نفت، به‌ویژه بهره‌برداری از چاه‌های حفر‌شده، به‌وسیلة زنجیره‌ای پیچیده و چندلایه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می‌شود. از مهم‌ترین بخش‌های این عملیات، خدمات حفاری چاه‌های نفت و گاز است. نزدیک به بیست عملیات مختلف لازم است تا چاه‌های نفت و گاز را در مدت بهره‌برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفاری و کنترل کند. بررسی­ها نشان می­دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرایی یکسانی بر مجموعة ‌این فعالیت‌ها حاکم است. پرسش این است که آیا قراردادهای این بخش از صنعت نفت نیز از قواعدی پیروی می­کند که الزاماً ویژة یک نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین است، مهم­ترین این قواعد کدام‌اند؟ هدف این نوشتار، معرفی کلی جایگاه‌ این خدمات و شناسایی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزئی از چهارچوب مناسبات حرفه‌ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنویسی، نقش این قاعده‌ها و معیارها در مرحلة حل اختلاف - اعم از دادگاه، داوری و یا شیوه‌های جایگزین- نیز به همان اندازه و گاهی بیشتر مهم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transnational Rules Governing Drilling Contracts and Its Resources

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Shiravi 1
 • Mohsen Ghorbani Tossanlou 2
1 Department of Energy and International Trade Law, Faculty of Law, University of Tehran (College of Farabi)
2 PhD in Oil and Gas law, Faculty of Law, University of Tehrani, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Oil exploration and development operations, and especially the exploitation of drilled wells, are managed by a complex and multi-layered chain of stages and types of technical services. One of the most important operations is oil and gas well Drilling Services. More than twenty different services are required to manage, repair, maintain, redrill and control oil and gas wells during their operation. From the point of view of advancement and delay, technology has always been ahead of the regulations and laws governing it. In order to organize the specific regulations of each sector, the lawyer should pay attention to this advance and not to legislate, compose and interpret regardless of the requirements of technology and target groups and its functions. Drilling services and related contracts can be considered among the most widely used types of services and contracts in the upstream sector of the oil and gas industry, from the exploration stage to the end of production and exploitation.
 By studying the contracts concluded between Companies (employers) and Contractors that come from different legal systems, as well as contract samples that are proposed by related professional and trade organizations, questions arise that such as below: What is the origin of maximum similarity and common language in this section? Can this closeness and sometimes sameness of drilling contracts be simply interpreted as "Boilerplates" in the contracts, or is the issue more fundamental than that, and in the stages of interpretation, implementation and dispute resolution, it is also the basis of important decisions? The method of ascertaining the rules can be based on induction (moving from the part and reaching the general rules). The sources of this inference are also 1- Repetition of contractual conditions based on the standards and examples compiled of drilling contracts by specialized institutions and major multinational companies in the oil industry; 2- Arbitral awards, including classical awards in the field of oil and general awards in the field of international trade and domestic arbitration awards, which explicitly refer to concepts such as "Principles governing the Norms of trade and industry", "Recognized Practices and Known Procedures"   and the like are cited and the last is 3- domestic laws.
Confidentiality/ "Contractor's responsibility in equipping and preparation"/ "Commitment to cooperate with other contractors"/ " "Presumption of damage due to the delay of the contractor in fulfilling his obligations."/ "Indemnification of the parties to the contract from consequential (indirect) damages"/ "Compliance with accepted requirements" Regarding safety" HSE /"Distribution and  risk allocation between the  Company(employer) and the contractor" and "Permissibility of the contract towards the employer in daily and in-depth contracts" are among these rules. Of course, this list can be completed or changed in different circumstances. Today, in cross-border and international commercial and industrial activities, more than local and domestic factors, the nature and specific requirements of these activities, as well as the major players in these fields (multinational companies and specialized institutions) play a role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DrillingServices Contracts
 • Exploitation
 • Oil
 • Gas
 • Standards
 • Transnational Rules
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. بنیادی، احمدرضا (1396). فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز. دوجلدی، تهران، نارنگ.
  2. بهزادی اسیری، همایون (1391). اصول مهندسی حفاری. تهران، کتاب آوا.
  3. جعفری­تبار، حسن (1388). فلسفة تفسیری حقوق. چاپ دوم، تهران، سهامی انتشار.
  4. شهابی، مهدی؛ رحمتی­فر، سمانه (1392). «تحول روند ایجاد قاعدة حقوقی در عصر جهانی شدن حقوق». فصلنامة مطالعات راهبردی سیاست­­گذاری عمومی، دورة چهارم، شمارة سیزدهم، ص128-104. در: https://www.magiran.com/paper/1263184 (2 خرداد 1402)
  5. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. تهران، بنیاد حقوقی میزان.
  6. صادقی، محسن (1394). اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
  7. فلسفی، هدایت­الله (1391). حقوق بین­الملل معاهدات. چاپ سوم، تهران، فرهنگ نشر نو.
  8. کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها. چهارجلدی، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  9. لنگرودی، محمدجعفر (1386). سیستم­شناسی در علم حقوق. تهران، گنج دانش.
  10. مجموعة قانون مدنی (1394). چاپ دهم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار مقررات معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری.
  11. میرمعزی، مهدی (1396-1395). «مسائل فراروی شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی». صنعت حفاری، سال سوم، شمارة دوازدهم و سیزدهم، ص 42-44. در:https://oilindustry.ir/Home/showwiki/1441 (2 خرداد 1402)

  ب) خارجی

  12. Born, Gary (2016). International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcement. The Netherlands, Wolters Kluwer, 5th edition.

  13. Bourgoyne, A; Millheim, K; Chenevert, M; Young, F.S (1991). Applied Drilling Engineering. Texas, United States of America, SPE Foundation.

  14. Kreindler, R. H (2013). Competence-competence in the Face of Illegality in Contracts and Arbitration Agreements. Brill, Dordrecht.

  15. Arnaldez, J. J (2013). Collection of ICC arbitral awards. 2008-20013. ICC Pub.

  16. Brunsson, N; Jacobsson, B (2000). “the contemporary expansion of standardization”. A world of standards, 1, p 1-17. https://doi.org /10.1093/acprof:oso/9780199256952.003.0001.

  17. Daintith, T (2017). “Against ‘lex petrolea’”. The Journal of World Energy Law & Business, 10(1), pp. 1-1. https://doi.org/10.1093/jwelb/jww036.

  18. El-Shehaby, M; Nosair, I; Sanad, A.E.M (2014). “Risk assessment and analysis for the construction of off shore oil & gas projects”. International Journal of Scientific Research and Education, 2(2), pp 317-333. https://doi.org/10.2478/mape-2020-0056.

  19. Martin, A; Timothy, P; J. Jay (2010). “Global Petroleum Industry Model Contracts revisited: Higher, Faster, Stronger”. Journal of world Energy Law and Business. 3(1), pp 4-43. https://doi.org/10.1093/jwelb/jwp022.

  20. OGP: Regulators’ Use of Standards, Report No. 426, 2010. At: http://www.ogp.org.uk/pubs/426.pdf, p. 58 (Accessed: 08 March 2019).

  21.Oilfield Glossary-Turnkey (2019). At: https://www.glossary.oilfield. slb.com /en/Terms/t/turnkey.aspx (Accessed: 23 May 2023).

  22. Saidov, D (2016). “The Standardisation of Oil and Gas Law: Transnational Layers of Governance”. NUS Centre for Maritime Law Working Paper17/10, pp1-36. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3048111.

  23. Smalling, W (2017). Drilling Contracts. At: https://www.Cwilliamsmallinglaw.com/global_pictures/2g-drilling_contracts.pdf (Accessed: 20 September 2018).

  24. Syahrir, M.S (2004). “Liability and Risk Control through Effective Clauses in Oil & Gas Service Contracts (Presentation)”. Oil, Gas & Energy Law Journal (OGEL), 2(5). At:  https://www.ogel.org/article.asp?key=1707 (Accessed: 23 May 2023).

  25. Talus, K; Looper, S; Otillar, S (2012). “Lex Petrolea and the internationalization of Petroleum Agreements: focus on Host Government Contracts”. Journal of world Energy Law and Business, 5(3), pp 181-193. https://doi.org/10.1093/jwelb/jws017.

  26. Zumbansen, P (2011). “Transnational Law, Evolving”. in J Smits (ed), Elgar Encyclopedia of Comparative Law 2nd ed. At: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/elgar-encyclopedia-of-comparative-law-second-edition-9781782540373.html (Accessed: 23 May 2023).

  27. Zumbansen, P (2012). “Defining the Space of Transnational Law: Legal Theory, Global Governance and Legal Pluralism”. Transnational Law and Contemporary Problems, Vol. 21, pp.324-325. http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.1934044.

  28. Béchillon, M.D (1996). La notion de principe général en droit privé(Doctoral dissertation, Pau). At: https://www.theses.fr/1996PAUU2044 (Accessed: 23 May 2023).

  29. Marque, E (2017). L’accès aux énergies fossiles en droit international économique (Doctoral dissertation, Aix-Marseille). At: https://presses-universitaires.univ-amu.fr/lacces-aux-energies-fossiles-droit-international-economique (Accessed: 23 May 2023).