کلیدواژه‌ها = صنعت پایین‌دستی نفت‌‌وگاز
بررسی توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریة 5490 و فیدیک

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 119-142

10.22059/jrels.2023.303545.369

سیده شیدا سلیمی؛ محمدمهدی حاجیان؛ حمیدرضا علومی یزدی