روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

«حقوق نفت و گاز» رشتة جدید میان‌رشته‌ای در علم حقوق است که در سال‌های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک‌‌‌ سو متأثر از حوزه‌های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین‌الملل ‌سرمایه‌گذاری» در تحلیل رابطۀ فی‌‌مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین‌المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطۀ فی‌مابین شرکت بین‌المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین‌المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می‌تواند زودتر از سایر رشته‌های محض حقوقی جنبة کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین‌رشته‌ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه‌ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش‌های مزبور، مزایای هریک بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، سید نصرالله، (1391)،"انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ‌های آن"، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 42، شمارۀ 4، ص 1-19.
-         ابراهیمی، سید نصرالله،(1392)، "بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی در منطقه با تأکید بر قراردادهای خدماتی بالادستی نفتی ایران و عراق"، هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، ص 156-180.
-         ابراهیمی، سید نصرالله،(1390) "ضرورت توسعۀ مدیریت قراردادهای صنعت نفت و گاز"، نشریۀ مشعل 21 فروردین،
-         ابراهیمی، سید نصرالله، (1391)،"واکاوی ویژگی‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر قراردادهای بالادستی"، نشریۀ فراساحل اروند، شمارۀ 52.
-         ابراهیمی، سید نصرالله، منتظر، مهدی،(1392) "دلایل استفاده از قرارداهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز"، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال 29، شمارۀ 47، ص 31-45.
-         ابراهیمی، سید نصرالله، عزیزی، مجتبی، صبحیه، محمدحسین، (1391)،"اندازه‌گیری سطح بلوغ مدیریت قرارداد در پیمانکاران EPC صنعتنفت ایران (مطالعۀ موردی- شرکت نفت و گاز سپانیر) "، فصلنامۀ علمی - پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شمارۀ 12.
-         ابراهیمی،سیدنصرالله،(1394)،"مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت"،مجله مطالعات حقوق انرژی،دورۀ اول، شمارۀ 1، ص 17-36.
-         امانی،مسعود، (1389)، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، انتشارات دانشگاه امام صادق.
-         ایرانپور، فرهاد، (1389)،"مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی"، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی، دورۀ40، شمارۀ 1.
-         پیران،حسین،(1389 )"، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی"،چاپ اول،تهران، نشر گنج دانش
-         جاوید، محمد جواد، (1391 )، روش تحقیق در علم حقوق، چاپ اول،تهران،نشر مخاطب
-         حیاتی، عباس،( 1390)،روش تحقیق در علم حقوق،چاپ چهارم،تهران، نشر میزان
-         رودلف دالزر و کریستف شروئر، (1391)، اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، سید قاسم زمانی، چاپ اول،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-           عسگری، پوریا، 1391، حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین‌المللی،چاپ اول، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-           
-         علومی یزدی،حمیدرضا،(1394)،"معیارهای مصادرۀ غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندۀ ال پاسو"، مجلۀ مطالعات حقوق انرژی، دورۀ اول، شمارۀ 1، ص 76-61 .
-         کاتوزیان، ناصر، (1391)،"الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی"، ج 1، چاپ دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 
-         محبی،محسن،(1384)، " رویه داوری بین‌المللی دربارۀ غرامت ( دعاوی نفتی)، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات بین‌الملل، شمارۀ 35.
-         محبی، محسن،(1387)، " مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویۀ داوری بین‌المللی سلب مالکیت و غرامت "، چاپ اول، تهران، نشر شهر دانش.
-          موحد، محمدعلی (1386)، درس‌هایی از داوری‌های نفتی:قانون حاکم، چاپ اول، تهران، نشر کارنامه.
-          موحد، محمدعلی، (1384)، ملی کردن و غرامت،چاپ اول، تهران، نشر کارنامه.
 
 
A. Shiravi, and S. N. Ebrahimi, “Exploration and Development of Iran’s Oil Fields Through Buyback”, Natural Resources Forum 30, Blackwell Publishing Ltd, 2006, p. 200.
- Edella Schlager and Elinor Ostram,1992,"Property Right Regim and Natural resources ",University of Wisconsin Press,Vol.68,PP.224-262
 Pavlos Eleftheriadis, 1996, “The Analysis of Property Rights“: , Oxford Journal Journal of Legal studies,Vol.16,No.1,PP.31-54
Cameron, Peter,2012, “Liability for Catastrophic Risk in the Oil and Gas Industry” , International Energy Law Review ,p p207-219