روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

«حقوق نفت و گاز» رشتة جدید میان‌رشته‌ای در علم حقوق است که در سال‌های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک‌‌‌ سو متأثر از حوزه‌های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین‌الملل ‌سرمایه‌گذاری» در تحلیل رابطۀ فی‌‌مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین‌المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطۀ فی‌مابین شرکت بین‌المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین‌المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می‌تواند زودتر از سایر رشته‌های محض حقوقی جنبة کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین‌رشته‌ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه‌ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش‌های مزبور، مزایای هریک بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research methodology in oil and gas law course

نویسندگان [English]

  • Seyyed Nasrolah Ebrahimi 1
  • Seyyed Alireza Tabatabaei Bafeghi 2
1 Faculty Member, Department of Private Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Oil and Gas Law Course, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Oil and Gas Law Course is an interdisciplinary branch of law which has been recently, for the first time in the Middle East States, introduced and established in Tehran University. This Course deals with various aspects of law, including "private law" and "international investment law" while dealing with the NOC with IOC, relationship and "public Law" while dealing with the host government (HG) and IOC relationship. On the one hand, since this Course has an international nature and character, thus it should be looked upon and studied as practical and operational. On the other hand, since this Course is a multidisciplinary course, its research methodology should be different from an ordinary law course. In this article, four methods including "Abstract", "Allegory," "Procedural" and "Deductive" will be discussed and the advantages and disadvantages of each will be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : abstract method
  • allegory method
  • deductive method
  • oil and gas law course
  • procedural method
  • Research Methodology
ابراهیمی، سید نصرالله، (1391)،"انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ‌های آن"، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 42، شمارۀ 4، ص 1-19.
-         ابراهیمی، سید نصرالله،(1392)، "بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی در منطقه با تأکید بر قراردادهای خدماتی بالادستی نفتی ایران و عراق"، هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، ص 156-180.
-         ابراهیمی، سید نصرالله،(1390) "ضرورت توسعۀ مدیریت قراردادهای صنعت نفت و گاز"، نشریۀ مشعل 21 فروردین،
-         ابراهیمی، سید نصرالله، (1391)،"واکاوی ویژگی‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر قراردادهای بالادستی"، نشریۀ فراساحل اروند، شمارۀ 52.
-         ابراهیمی، سید نصرالله، منتظر، مهدی،(1392) "دلایل استفاده از قرارداهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز"، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال 29، شمارۀ 47، ص 31-45.
-         ابراهیمی، سید نصرالله، عزیزی، مجتبی، صبحیه، محمدحسین، (1391)،"اندازه‌گیری سطح بلوغ مدیریت قرارداد در پیمانکاران EPC صنعتنفت ایران (مطالعۀ موردی- شرکت نفت و گاز سپانیر) "، فصلنامۀ علمی - پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شمارۀ 12.
-         ابراهیمی،سیدنصرالله،(1394)،"مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت"،مجله مطالعات حقوق انرژی،دورۀ اول، شمارۀ 1، ص 17-36.
-         امانی،مسعود، (1389)، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، انتشارات دانشگاه امام صادق.
-         ایرانپور، فرهاد، (1389)،"مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی"، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی، دورۀ40، شمارۀ 1.
-         پیران،حسین،(1389 )"، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی"،چاپ اول،تهران، نشر گنج دانش
-         جاوید، محمد جواد، (1391 )، روش تحقیق در علم حقوق، چاپ اول،تهران،نشر مخاطب
-         حیاتی، عباس،( 1390)،روش تحقیق در علم حقوق،چاپ چهارم،تهران، نشر میزان
-         رودلف دالزر و کریستف شروئر، (1391)، اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، سید قاسم زمانی، چاپ اول،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-           عسگری، پوریا، 1391، حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین‌المللی،چاپ اول، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-           
-         علومی یزدی،حمیدرضا،(1394)،"معیارهای مصادرۀ غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندۀ ال پاسو"، مجلۀ مطالعات حقوق انرژی، دورۀ اول، شمارۀ 1، ص 76-61 .
-         کاتوزیان، ناصر، (1391)،"الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی"، ج 1، چاپ دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 
-         محبی،محسن،(1384)، " رویه داوری بین‌المللی دربارۀ غرامت ( دعاوی نفتی)، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات بین‌الملل، شمارۀ 35.
-         محبی، محسن،(1387)، " مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویۀ داوری بین‌المللی سلب مالکیت و غرامت "، چاپ اول، تهران، نشر شهر دانش.
-          موحد، محمدعلی (1386)، درس‌هایی از داوری‌های نفتی:قانون حاکم، چاپ اول، تهران، نشر کارنامه.
-          موحد، محمدعلی، (1384)، ملی کردن و غرامت،چاپ اول، تهران، نشر کارنامه.
 
 
A. Shiravi, and S. N. Ebrahimi, “Exploration and Development of Iran’s Oil Fields Through Buyback”, Natural Resources Forum 30, Blackwell Publishing Ltd, 2006, p. 200.
- Edella Schlager and Elinor Ostram,1992,"Property Right Regim and Natural resources ",University of Wisconsin Press,Vol.68,PP.224-262
 Pavlos Eleftheriadis, 1996, “The Analysis of Property Rights“: , Oxford Journal Journal of Legal studies,Vol.16,No.1,PP.31-54
Cameron, Peter,2012, “Liability for Catastrophic Risk in the Oil and Gas Industry” , International Energy Law Review ,p p207-219