دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 139-287 (پاییز و زمستان) 
روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

صفحه 139-152

10.22059/jrels.2015.57207

سید نصراله ابراهیمی؛ سید علیرضا طباطبایی بافقی