دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-287 (پاییز و زمستان) 
2. روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

صفحه 139-152

10.22059/jrels.2015.57207

سید نصراله ابراهیمی؛ سید علیرضا طباطبایی بافقی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-287
بهار و تابستان
بهار و تابستان 1394، صفحه 1-138