قواعد حاکم بر بیمه نامه های عملیاتی توسعۀ میادین نفتی فراساحل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

2 استادیار دانشگاه صنعت نفت تهران

چکیده

بستر دریا برای صنعتگران نفت و گاز آبستن حوادث و وقایع ناگوار است. تفاوت سازه‌های نفتی دریایی اعم از ثابت و نیمه‌شناور با سازه‌های خشکی در این است که حصاری اطراف سایت خشکی کشیده می‌شود و از آن محافظت می‌شود، در حالی ‌که چنین خط و مرزی برای سازه‌های دریایی وجود ندارد. به نظر حقوقدانان کلاسیک و دست‌اندرکاران صنعت بیمه، بیمه‌نامه در رستة قراردادهای الحاقی است و جایی برای مذاکره ندارد. اما از نظر نگارنده در عقد بیمه بیمه‌گذار به دنبال رفع نیازهای پروژه‌ای خود و تسهیم و تقسیم ریسک است که با طبیعت قراردادهای الحاقی هم‌خوانی ندارد. از سوی دیگر، بیمه‌نامة سازه‌های نفتی دریایی مشخصه‌های ویژه‌ای دارد که قواعد خاص خود را می‌طلبد. در این مقاله قواعد حاکم بر بیمه‌نامه‌های عملیاتی توسعة میادین نفتی فراساحلی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1377.

2. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، نشر میزان، چاپ ششم، 1391.

3. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، 1377.

4. ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، 1387.

5. امیر صادقی نشاط، حقوق بیمۀ دریایی، نشر میزان، 1391.

6. هادی دستباز و کسری دستباز، بیمه‌های مهندسی، پژوهشکدۀ بیمه، 1388.

7. امیر رضا محمودی و محمد محمدزاده اصل، حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه ای، انتشارات مهر ایمان، 1390.

8. آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، نشر میزان، 1388.

9. علی اکبر ریسه، بیمه مسئولیت، جلد دوم، چاپ آینده، 1386.

10. عبدا... نعامی، اصول بیمه علمی و کاربردی، چاپ گلشهر، 1384.

11. مسعود درخشان، توسعۀ پوشش‌های بیمه‌ای در صنایع نفت، گاز و پتروشمی، گسترۀ انرژی، سال چهارم، دیماه 1389.

12- بیمه مرکزی ایران، گزارش شمارۀ 8، مبانی بیمه‌ای و مدیریت ریسک نفت و گاز، 1379.

13- قانون بیمۀ ایران، 1316.

13. David Sharp, upstream oil and gas insurance, 2009, whitherby insurance Ltd.,

14. Cary A. Moomjian, contractual insurance and risk allocation in the offshore drilling industry, IADC contracts committee, 1999,

15. Guidance for oil and gas insurance business, issued by national insurance commission, ABOJA-NIGERIA 2003

16. the offshore oil and gas industry, report in insurance, 2010, BOOZ/ALLEN/HAMILTON

17. offshore oil and gas drilling insurance Kimbley Kearney and AMY R. Paulus, 2010, Clausen Miller P.G.,

18. WEL CAR 2001, Offshore Construction Project Policy, IRAN Insurance Company, Phase 13 South Pars Development,