بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو کمیتة بازنگری قراردادهای نفتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بیش‌تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم‌های لازم را برای اعمال استانداردهای بین‌المللی ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته نیز، ورود تکنولوژی‌های جدید هم‌چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعة میادین نفتی را تبیین می‌کند. در مقالة حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست‌محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه‌شده در قراردادهای بین‌المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائة راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of environmental provisions in international oil contracts

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mostafa Zeinodin 1
  • Esmat Shahmoradi 2
1 A Committee Member to Review Oil Contracts, Iran
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

While strict environmental laws, regulations and standards are in place in order to effectively protect, manage and conserve natural resources and living species in the developed countries, the problem lies in the majority of the world’s proven oil reserves which are located within the territories of the developing countries, which often lack sophisticated laws, and regulations for the protection of environment and/or effective compliance and enforcement regimes in this respect. The emergence of new drilling technologies such as hydraulic fracturing, oil contracts, both in the developed and developing countries, necessitates such regulations. The present study aims to conduct a comparative study of the environmental provisions of the international oil contracts taking into account some Iranian petroleum contracts, including the recent IPC. The paper will conclude with the requirement for comprehensive environmental rules and regulations and effective supervisions by the host states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contractual provisions
  • Environmental Impact Assessment
  • environmental law
  • international standards
  • ESHIA
  • IPC
  • Oil contracts
تهرانی، رضا (1391) «آشنایی با شرط ثبات در قراردادهای نفتی»، وبسایت مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، قابل دسترسی در: http://icmstudy.ir/آشنایی-با-شرط-ثبات-در-قراردادهای-نفتی/
سحابی، محمود (1393)، «راهکارهای الجزایر برای استفاده حداکثری از گازهای همراه نفت»، قابل دسترسی در: http://ayaronline.ir/1393/07/84537.html#_ftn1
شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، تهران: بنیاد حقوقی میزان
عندلیب مقدم، سیدحسین (1385) «پیامدهای زیست محیطی کاربرد فلر (flare) ها و سوزاندن گاز در آنها»، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
قانون راجع به مبادلۀ قرارداد فروش نفت و گاز و طرز ادارۀ عملیات آن - مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ماه ۱۳۳۳ مجلس سنا.
مصوبۀ شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی. شماره 144479/45880 مورخ   20/7/1390
هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، 3 و 4 اسفند 1392 تهران مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
 
منابع لاتین
Arctic National Wildlife Refuge, 1002 Area, Petroleum Assessment, 1998, Including Economic Analysis, U.S. Geological Survey, http://pubs.usgs.gov/fs/fs-028-01/
Erbach, Gregor (2014), Shale Gas and EU Energy Security, EPRS
Environmental Principles, Am. Petroleum Inst., http://www.api.org/aboutapi/principles/index.cfm (last visited 14/12/26) Concession Agreement for the Exploration Development and Production of Oil and Natural Gas cl. 21-1 (2001) (Braz.), http://www.anp.gov.br/brnd/round9/geral/contratos/ContratoR3_eng.pdf
Gao, Zhiguo (1998), Environmental Regulation of Oil and Gas in the Twentieth Century and Beyond: An Introduction and Overview, in Environmental Regulation of Oil and Gas 3, 4-7 (Zhiguo Gao ed.).
Gao, Zhiguo, International Law on Offshore Abandonment: Recent Developments, Current Issues and Future Directions, in environmental regulation of oil & gas (Zhinguo Gao ed., 1998)
Lee, Lawrence L.C. (1998), Basle Accords as Soft Law: Strengthening International Banking Supervision, 39 Va. J. Int’l L. 1, 3-4.
Model Production Sharing Contract (1994) (Mauritania), http://resources.revenuewatch.org/sites/default/files/MauritaniaContracttypeAngl.pdf.
National Oil Co. Of Liberia, Model Production Sharing Contract, (2009), http://www.eisourcebook.org/cms/Liberian%20Production%20Sharing%20Contract.pdf
New York Times, May 2010, “Amount of Spill Could Escalate, Company Admits”, http://www.nytimes.com/2010/05/05/us/05spill.html?_r=1&
Petroleum Agreement, Republic of Ghana-Tullow Ghana Limited-Sabre Oil and Gas Limited-Kosmos Energy Ghana HC, Art.17.7 (Mar. 10, 2006) (Ghana), http://sec.edgar-online.com/kosmos-energy-ltd/s-1a-securities-registration-statement/2011/03/03/section58.aspx.
Production Sharing Agreement in Respect of the North Caspian Sea (Kashagan) among Agip Caspian Sea B.V.; BG Exploration Limited; BP Kazakstan Limited; Den Norske Stats Oljeselskap a.s.; Mobil Oil Kazakstan Inc.; Shell Kazakstan Development B.V.; Total Exploration Production Kazakstan; JSC Kazakstancaspianshelf; The Republic of Kazakstan and JSC National Oil and Gas Company Kazakoil, art 40.2 (Nov. 18, 1997) (Kaz.), all in: Tienhaara, (2001)
Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gasbumi Negara (Pertamina) and APEX (Bengara-II) LTD. Contract Area: Bengara-II Block, (2007) http://agreements.realdealdocs.com/Production-Sharing-Agreement/PRODUCTION-SHARING-CONTRACT-1005914/
Rawa, A., et al., Sustainable Decommissioning of Oil Fields and Mines (World Bank Issues Paper, 2009), http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/wb_ogm_issues_paper.pdf.
Shah Deniz PSA Excerpt, Gas Export Project Stage 1 Development, Environmental & Socio-economic Impact Assessment, (Aug. 2002)
Tienhaara, Kyla (2011). "Foreign Investment Contracts in the Oil & Gas Sector: A Survey of Environmentally Relevant Clauses." Sustainable Development Law & Policy 11, no. 3
Tienhaara, Kyla (2013), Unilateral Commitments to Investment Protection: Does the Promise of Stability Restrict Environmental Development?in: Sauvant , Karl P. (ed.), Yearbook on International Investment Law & Policy 2011-2012, Oxford University Press
Tim Padgett & Stephan Kuffner, Chevron v. Ecuador: Will the Plaintiffs Get Paid?, time, Feb. 22, 2011, http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2053075,00.html.
Timor-Leste Inst. For Dev. Monitoring & Analysis, Model Production Sharing Contract under the Petroleum Act (Timor-Leste), http://www.laohamutuk.org/Oil/PetRegime/PSC%20model%20270805.pdf
UNEP Secretariat, Liability & Compensation Regimes Related to Environmental Damage (2002)
World Bank, Environmental Governance in Oil-Producing Developing Countries 1 (Eleodoro Alba ed., 2010), http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/336929-266963339030/eifd17_environmental_governance.pdf (last visited 14/12/27)