بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو کمیتة بازنگری قراردادهای نفتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بیش‌تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم‌های لازم را برای اعمال استانداردهای بین‌المللی ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته نیز، ورود تکنولوژی‌های جدید هم‌چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعة میادین نفتی را تبیین می‌کند. در مقالة حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست‌محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه‌شده در قراردادهای بین‌المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائة راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تهرانی، رضا (1391) «آشنایی با شرط ثبات در قراردادهای نفتی»، وبسایت مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، قابل دسترسی در: http://icmstudy.ir/آشنایی-با-شرط-ثبات-در-قراردادهای-نفتی/

سحابی، محمود (1393)، «راهکارهای الجزایر برای استفاده حداکثری از گازهای همراه نفت»، قابل دسترسی در: http://ayaronline.ir/1393/07/84537.html#_ftn1

شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، تهران: بنیاد حقوقی میزان

عندلیب مقدم، سیدحسین (1385) «پیامدهای زیست محیطی کاربرد فلر (flare) ها و سوزاندن گاز در آنها»، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

قانون راجع به مبادلۀ قرارداد فروش نفت و گاز و طرز ادارۀ عملیات آن - مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ماه ۱۳۳۳ مجلس سنا.

مصوبۀ شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی. شماره 144479/45880 مورخ   20/7/1390

هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، 3 و 4 اسفند 1392 تهران مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.

 

منابع لاتین

Arctic National Wildlife Refuge, 1002 Area, Petroleum Assessment, 1998, Including Economic Analysis, U.S. Geological Survey, http://pubs.usgs.gov/fs/fs-028-01/

Erbach, Gregor (2014), Shale Gas and EU Energy Security, EPRS

Environmental Principles, Am. Petroleum Inst., http://www.api.org/aboutapi/principles/index.cfm (last visited 14/12/26) Concession Agreement for the Exploration Development and Production of Oil and Natural Gas cl. 21-1 (2001) (Braz.), http://www.anp.gov.br/brnd/round9/geral/contratos/ContratoR3_eng.pdf

Gao, Zhiguo (1998), Environmental Regulation of Oil and Gas in the Twentieth Century and Beyond: An Introduction and Overview, in Environmental Regulation of Oil and Gas 3, 4-7 (Zhiguo Gao ed.).

Gao, Zhiguo, International Law on Offshore Abandonment: Recent Developments, Current Issues and Future Directions, in environmental regulation of oil & gas (Zhinguo Gao ed., 1998)

Lee, Lawrence L.C. (1998), Basle Accords as Soft Law: Strengthening International Banking Supervision, 39 Va. J. Int’l L. 1, 3-4.

Model Production Sharing Contract (1994) (Mauritania), http://resources.revenuewatch.org/sites/default/files/MauritaniaContracttypeAngl.pdf.

National Oil Co. Of Liberia, Model Production Sharing Contract, (2009), http://www.eisourcebook.org/cms/Liberian%20Production%20Sharing%20Contract.pdf

New York Times, May 2010, “Amount of Spill Could Escalate, Company Admits”, http://www.nytimes.com/2010/05/05/us/05spill.html?_r=1&

Petroleum Agreement, Republic of Ghana-Tullow Ghana Limited-Sabre Oil and Gas Limited-Kosmos Energy Ghana HC, Art.17.7 (Mar. 10, 2006) (Ghana), http://sec.edgar-online.com/kosmos-energy-ltd/s-1a-securities-registration-statement/2011/03/03/section58.aspx.

Production Sharing Agreement in Respect of the North Caspian Sea (Kashagan) among Agip Caspian Sea B.V.; BG Exploration Limited; BP Kazakstan Limited; Den Norske Stats Oljeselskap a.s.; Mobil Oil Kazakstan Inc.; Shell Kazakstan Development B.V.; Total Exploration Production Kazakstan; JSC Kazakstancaspianshelf; The Republic of Kazakstan and JSC National Oil and Gas Company Kazakoil, art 40.2 (Nov. 18, 1997) (Kaz.), all in: Tienhaara, (2001)

Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gasbumi Negara (Pertamina) and APEX (Bengara-II) LTD. Contract Area: Bengara-II Block, (2007) http://agreements.realdealdocs.com/Production-Sharing-Agreement/PRODUCTION-SHARING-CONTRACT-1005914/

Rawa, A., et al., Sustainable Decommissioning of Oil Fields and Mines (World Bank Issues Paper, 2009), http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/wb_ogm_issues_paper.pdf.

Shah Deniz PSA Excerpt, Gas Export Project Stage 1 Development, Environmental & Socio-economic Impact Assessment, (Aug. 2002)

Tienhaara, Kyla (2011). "Foreign Investment Contracts in the Oil & Gas Sector: A Survey of Environmentally Relevant Clauses." Sustainable Development Law & Policy 11, no. 3

Tienhaara, Kyla (2013), Unilateral Commitments to Investment Protection: Does the Promise of Stability Restrict Environmental Development?in: Sauvant , Karl P. (ed.), Yearbook on International Investment Law & Policy 2011-2012, Oxford University Press

Tim Padgett & Stephan Kuffner, Chevron v. Ecuador: Will the Plaintiffs Get Paid?, time, Feb. 22, 2011, http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2053075,00.html.

Timor-Leste Inst. For Dev. Monitoring & Analysis, Model Production Sharing Contract under the Petroleum Act (Timor-Leste), http://www.laohamutuk.org/Oil/PetRegime/PSC%20model%20270805.pdf

UNEP Secretariat, Liability & Compensation Regimes Related to Environmental Damage (2002)

World Bank, Environmental Governance in Oil-Producing Developing Countries 1 (Eleodoro Alba ed., 2010), http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/336929-266963339030/eifd17_environmental_governance.pdf (last visited 14/12/27)