بررسی قراردادهای مهندسی، اجرا و ساخت با شرط تامین مالی(EPCF) در نظام نوین قراردادهای صنعت نفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه شیوه‌های متنوعی از قراردادهای بین‌المللی در صنعت نفت و گاز مورد استفادة شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع مالی اجرای پروژه‌ها در صنعت نفت، شناسایی شیوه‌های جدید قراردادی که حضور فعال‌تر بخش خصوصی در این زمینه را دربر داشته باشد ضروری است. قراردادهایEPCF  نمونة مناسبی است که در شرایط موجود می‌تواند به‌مثابة شیوه‌ای مؤثر مدنظر قرار گیرد. البته با توجه به عدم طی سیر تکاملی این شیوة قراردادی در صنعت نفت، پیاده‌سازی آن در عمل مشکلاتی را به همراه دارد؛ زیرا تنوع بالای فعالیت‌ها در این روش خطاهای مدیریتی پیمانکار را افزایش می‌دهد و جدید بودن این شیوه ضعف‌های حقوقی و قراردادی را برجسته‌تر می‌کند. هم‌چنین شناسایی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و نحوة اعمال این شیوه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Areview of engineering, procurement, construction and finance (EPCF) contracts in the new system for oil industry contracts

نویسنده [English]

 • Rahele Seyyed Morteza Hoseini
Faculty Member, Kharazmi University, Iran
چکیده [English]

Nowadays,  various methods of international contracts in the oil and gas industry can be used by the oil companies and investors. According to the project finance problems in the oil industry, it is necessary to identify the new model contracts that can lead to more active participation of the private sector in the project finance. In this situation, the EPCF contract can be appropriate for solving the project finance problems. However, due to the lack of development of this contractual model in the oil industry, its implementation will be difficult and complicated. The wide diversity of activities in this method increases the management mistakes of contractor and this new method will cause  legal and contractual deficiency; also it will  affect  the determination of the rights and obligations of the parties and the implementation of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • contractors
 • Employer
 • EPCF contracts
 • Finance
 • financer
 • oil projects
 • oil companies
 • project implementation
 1. اطهری، نگین و سلحشور، جمشید، (1391)، «بررسی قراردادها درپروژه های عمرانی، مطالعۀ موردی..» ، نهمین کنگرۀ بین‌المللی مهندسی عمران، اهواز.
 2. امین‌زاده، الهام، عبدی، صادق، (بهمن 1392)، «بررسی انواع ساز و کارهای تأمین مالی پروژه‌های صنعت انرژی با تاکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF» ، ماهنامۀ اکتشاف و تولید نفت و گاز، شمارۀ 109.
 3. توسل جعفری، منوچهر، (زمستان 1381) ، « قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 58.
 4. حسنی، علیرضا، )شهریور 1392( ، « اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی وراهکارهای حل و فصل اختلافات درآن»             http://www.jarchi.ir/show?u=http://hasanilaw.blogfa.com/post/278
 5. حسینی، سیدمحمود، داوودیان، امیرحسین، ( پاییز 1390)، «اولویت‌بندی روشهای تأمین مالی پروژه‌های پالایشگاهی ایران»، چشم‌انداز مدیریت مالی وحسابداری، شمارۀ3.
 6. زمانی فراهانی، مجتبی، (1387)، بانکداری خارجی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.
 7. سمیعیان، رضا، (1388)، « سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی در روشEPC و چالش‌های فراروی»، اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC، تهران.
 8. شیروی، عبدالحسین، ابراهیمی، سید نصرالله، (1388)،«اکتشاف و توسعۀ میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل» ، مترجم: ﻣﺠﺘﺒﻲ اﺻﻐﺮﻳﺎن ، مجله حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 41.
 9. شیروی، عبدالحسین، (1380)، «پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال»، مجلۀ نامۀ مفید، شمارۀ 26.
 10. شیروی، عبدالحسین،)1393(، حقوق نفت وگاز ،چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
 11. صادقی، محسن، (بهار 1385 )، « بررسی قراردادهای بین‌المللی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری(BOT)  و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران»، مجلۀپژوهش‌نامۀ بازرگانی، شمارۀ 38.
 12. محمودی، حسن و همکاران، (17 و 18 اردیبهشت 1392)، «ارزیابی و مقایسۀ قراردادهای بیع متقابل و طرح و ساخت با شرط تأمین مالی(EPCF) »، هفتمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.
 13. نصرتی، مهدی، (۱۳۹۳/۰۴/۱۰)، «چند نکته در مورد قراردادهای EPCF»، روزنامۀ دنیای اقتصاد - شمارۀ ۳۲۳۶.
 14. همدانی، امیراسلامیه، ابراهیمی، سیدنصرالله، موسوی، سیده رویا موسوی، )1393)، «اصول عمدۀ حاکم بر قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز»، ماهنامۀ اکتشاف و تولید نفت و گاز، شمارۀ 120.

ب) لاتین

 1. Abbas Ghanadia, C-Y. Cynthia linb,( 2013), on the Rate of Return and Risk Factors to International Oil Companies in Iran’s Buy-Back Service Contracts , Social Science Research Network, USAEE Working Paper No. 13-109.

          http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=221633

 1. Donaghue, Brian, (October.2002) , Statistical Treatment of Build-Own-Operate-Transfer Schemes, IMF International Monetary Fund, StatisticsDepartment.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02167.pdf

 1. Lin, C.M., R. D. Phillips, and S. D. Smith, (2008), “Hedging, Financing, and Investment Decisions: Theory and Empirical Tests”, Journal of Banking & Finance, 32(1).
 2. Ghorbani, Elaheh, Goudarzi, Zahra, ,(2013), “Engineering, Procurement, Construction and Financing Contract (EPCF) in the Iranian Petroleum Legal System”, Oil, Gas, Energy and Law, vol.11,issue, 5.
 3. Rahul Bali and M.R Apte, (Feb. 2014),  “Risk Management in EPC Contract - Risk Identification”, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Volume 11, Issue 1 Ver. IV.
 4. Thumann, A., and E. A. Woodroof, (2009), Handbook of Financing Energy Project Financing: Resources and Strategies For Success, Lilburn: Fairmont Press Inc.

 

ج- قوانین و دستورالعمل ها

1-     قانون اصلاح قانون نفت، مصوب 22/3/1390.

2-     قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران(1394-1390)، مصوب 15/10/1389.

3-     قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1/5/1391.

4-     قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات" مصوب 12/12/ 1375.

5-     قانون محاسبات عمومی کشور مصوب مصوب 1/6/1366.

6-      قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.

7-     دستورالعمل استفاده از روش EPCF  جه ت انتخاب شرکتهای صلاحیتدار،1390، معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت.

8-     دستورالعمل استفاده از تسهیلات اعتباری چین،1390، اداره کل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری وزارت نفت.