توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق بین‌الملل محیط زیست و انرژی دانشگاه ماستریخت هلند

چکیده

در روند کنونی حقوق بین‌الملل، توسعة بهره‌برداری از انرژی تولید‌شده از منابع انرژی‌های تجدید‌پذیر رشد چشم‌گیری داشته است. در همین زمینه اسناد متعدد بین‌المللی به منظور تنظیم سیاست‌های زیست‌محیطیو انرژی کشورها تصویب شده‌اند. این مقررات در گسترة وسیعی از اسناد لازم‌الاجرا و حقوق نرم تدوین شده‌اند. با این حال، پراکندگی اسناد بین‌المللی در این خصوص همراه با وضعیت نامعین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دربارة توسعة منابع انرژی تجدید‌پذیر ضرورت بررسی رویکرد حقوق بین‌الملل به انرژی‌های تجدید‌پذیر را توجیه می‌کند. نگارندگان در این نوشتار برآن‌اند با توجه به اهمیت توسعة انرژی‌های تجدید‌پذیر به‌مثابة مسئله‌ای با ابعاد جهانی به بررسی اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در این زمینه بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of renewable sources of enenrgy from an international law perspective

نویسندگان [English]

  • Seyyed Fazlolah Mousavi 1
  • Mahdi Piridamagh 2
1 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD in International Energy and Environment Law, Maastricht University of Netherlands
چکیده [English]

In the current development of international law, the promotion of energy produced from renewable sources of energy has gained tremendous growth. In this regard, several international instruments have been adopted in order to direct national environmental and energy policies of states involved. These directives have been introduced by a wide range of instruments, including binding conventions and soft law. Hence the scattered international environmental law setting, and unclear status of the relevant rules and principles of international law justify the necessity of studying the recent situation of renewable sources of energy under international law. Due to the considerable importance of the development of renewable energy as a global issue, this paper aims to examine the relevant rules and principles of international law in this context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clean energy
  • energy law
  • international environmental law
  • Iranian energy law
  • New Energy
  • renewable energy
  • Sustainable Development
کتاب و پایان‌نامه
فیروزی، مهدی ،1384 حق بر محیط زیست، تهران ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
گنجی اسفه، عباس، 1384، «ارزیابی حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده منشور انرژی با تکیه بر حقوق بین‌الملل و منافع ملی ایران» پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی.
مقالات
امین منصور، جواد ، 1392، «از «ریو» تا «ریو بعلاوه 20»: بررسی نتایج کنفرانس توسعۀ پایدار ملل متحد»، مرکز صلح و محیط زیست قابل دسترسی در سایت به آدرس: http://pengoo.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=461:-lr--l--20r-------&catid=11:1389-04-19-07-05-19&Itemid=5 (اخرین بازدید 12/05/2015)
تیموری، جلال، 1393، «اقتصاد سبز در ریو 20 + گامی نو در تحقق آرمان‌های حقوق بین‌الملل توسعه»، کنفرانس بین‌المللی و آنلاین اقتصاد سبز اردیبهشت 1393. شرکت پژوهشی طرود شمال.
رحیمی، نسترن، کارگری، نرگس و خودی ، مریم ،1383، «بررسی سازوکار توسعۀ پاک در پروتکل کیوتو و نحوۀ تأمین مالی پروژه‌ها» نشریۀ انرژی ایران سال نهم شمارۀ 21 ،ص57-71.
سلیمی ترکمانی ،حجت، 1391، «حقوق بین الملل توسعۀ پایدار: از آرمان تا واقعیت» دوفصلنامۀ دانشنامۀ حقوق اقتصادی (دانش و توسعۀ سابق) دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارة 2، ص 44-73.
شمسایی ،محمد، 1385، «حقوق بین‌الملل اقتصادی و توسعۀ پایدار»، پژوهش حقوق و سیاست ، شمارۀ 19، ص 7-24.
صادقی ، محسن و غفاری فارسانی ،بهنام ،1386، «حل اختلافات سرمایه‌گذاری در معاهدۀ منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن»، ششمین همایش ملی انرژی.
محسنی، رضا و شکری، مصطفی، 1392، «بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن در ایران با رویکرد فازی»، نشریۀ انرژی ایران، دورۀ 16 شمارۀ1، ص 1-16.
مرادی امین، امینیان ،مدیا، 1389،«میزان نشر گازهای گلخانه ایران در سال 1389»، نشریۀ نشاء علم، سال سوم ،شمارۀ اول، دی ماه 91، ص 55-59.
نجفی فرد، محیا و مشهدی، علی، 1393، «اقتصاد سبز مبتنی بر توسعۀ پایدار در پرتو اعلامیۀ ریو+20» کنفرانس بین‌المللی و آنلاین اقتصاد سبز، شرکت پژوهشی طرود شمال.
ب : گزارش
گزارش ترازنامۀ انرژی کل کشور 1390
انگلیسی
Books:
Barboza, J. (2010). The Environment, Risk and Liability in International law (Vol. 10). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Birnie, Patricia W. & Boyle, Alan E.(2002). International Law and the Environment. Oxford: Oxford University Press.
Brownlie, Ian.( 2008). Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press.
Fanchi, J. R., & Fanchi, C. J. (2005). Energy in the 21st Century. Hackensack, NJ: World scientific.
Jordan-Korte, Katrin. (2011). Government Promotion of Renewable Energy Technologies: Policy Approaches and Market Development in Germany, the United States, and Japan. Heidelberg: Springer.
Lepard, B. D. (2010). Customary International Law: A New Theory with Practical Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyster, R., & Bradbrook, A. (2006). Energy Law and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press.
Komor, Paul .(2004). Renewable Energy Policy. Lincoln, NE: iUniverse.
Mörth, U. (Ed.). (2004). Soft Law in Governance and Regulation: An Interdisciplinary Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Schrijver, Nico.(1997). Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties. Cambridge: Cambridge University Press.
Richter, Burton.(2010).Beyond Smoke and Mirrors: Climate Change and Energy in the 21st Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Sullivan, J. B., & Krieger, G. R. (Ed) (2001). Clinical Environmental Health and Toxic Exposures: Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins.
Tiwari, G. N. Mishra, Rajeev Kumar.( 2011). Advanced Renewable Energy Sources. Great Britain: Royal Society of Chemistry.
Tladi, D. (2007). Sustainable Development in International Law: An Analysis of Key Enviro-economic Instruments. Cape Town: Pulp.
Verheyen, R. (2005). Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties and State Responsibility.Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Weeramantry, C. G. (2004). Universalising International Law (Vol. 48).Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Book Chapters:
Anita Rønne, (2012). Smart Grids and Intelligent Energy Systems: A European Perspective. In Martha M. Roggenkamp, Lila Barrera-Hernández, Donald N. Zillman, andIñigo del Guayo, (eds), Energy Networks and the Law: Innovative Solutions in Changing Markets(142-166). Oxford: Oxford University Press.
Bradbrook, Adrian J. (2013). International Law and Renewable Energy: Filling the Void, In: Mensch und Recht : Festschrift für Eibe Riedel zum 70 ( 235-252). Geburtstag, Duncker & Humblot.
Johansson, Thomas B. , McCormick, Kes, Neij, Lena and Turkenburg, Wim C. (2012). The Potential of Renewable Energy. In: Dirk Assmann (ed) Renewable Energy: A Global Review of Technologies, Policies and Markets. London: Earthscan.
Lowe, V.(2001). Sustainable development and unsustainable arguments In: Boyle, Alan E. & Freestone ,David (eds), International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges. Oxford: Oxford University Press.
Journals:
Aichele, R., & Felbermayr, G. (2013). The Effect of the Kyoto Protocol on Carbon Emissions. Journal of Policy Analysis and Management, 32(4), 731-757.
Behrens, A. (2010). Role of Renewables in the Interaction between Climate Change Policy and Energy Security in Europe, The Renewable Energy Law & Policy Rev.,1, 5-15.
Bruce, S. (2013). International Law and Renewable Energy: Facilitating Sustainable Energy for All?. Melbourne Journal of International Law, 14(1), 18-55.
Dincer, I. (2000). Renewable Energy and Sustainable Development: A Crucial Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4(2), 157-175.
Handl, G. (1998). The Legal Mandate of Multilateral Development Banks as Agents for Change toward Sustainable Development. The American Journal of International Law, 92(4), 642-665.
Lund, H. (2007). Renewable Energy Strategies for Sustainable Development. Energy, 32(6), 912-919.
Mingyuan, W. (2005). Government Incentives to Promote Renewable Energy in the United States. Temple Journal of Science, Technology & Environmental Law, 24, 355-367.
Preston, B. (2009). Climate Change Litigation. Environmental and Planning Law Journal, 26, 169-171.
Snyder Francis G. (1993) Soft Law and Institutional Practice in the European Community. European University Institute
Telesetsky, A. (1999). Kyoto Protocol, The. Ecology Law Quarterly, 26, 797-813.
Voigt, C. (2008). State Responsibility for Climate Change Damages. Nordic Journal of International Law, 77, 1-22.
Yanfang, L., & Wei, C. (2011). Framework of Laws and Policies on Renewable Energy and Relevant Systems in China under the Background of Climate Change. Vermont Journal of Environmental Law, 13, 823-865.
Zachary Alden Smith, Katrina D. Taylor.(2008). Renewable and Alternative Energy Resources: A Reference Handbook. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
Reports
BP Statistical Review of World Energy, 2001
BP Statistical Review of World Energy, 2011
Kevin Watkins et al. (2007). 'Human Development Report 2007/2008 - Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World' (Report, United Nations Development Programme).
World Summit Outcome 2005, UN Doc A/Res/60/1(24 October 2005).