بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل نیاز پروژه‌های ال ان جی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم، اغلب تأمین‌کنندگان مالی‌ بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی‌کنند. اصلی‌ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین‌کنندگان مالی فراهم می‌آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل ‌شده است. در نظام‌های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح‌ شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانۀ قراردادی تحویل ال ان جی، نمی‌تواند هدفی را که فلسفۀ پیش‌بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام‌های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش‌‌بینی راه‌‌حلی برای فائق‌آمدن بر این مشکل، موضوع مقالۀ حاضر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the validity and enforceability of “take or pay” clauses in LNG contracts

نویسندگان [English]

  • Sayyed Nasrollah Ebrahimi 1
  • Kimia Danaei 2
1 Assistant professor of oil and gas law in Tehran university
2 PH.D candidate in oil and gas law in Tehran university
چکیده [English]

Since the LNG projects are so capital intensive, often financers do not finance in these projects without making sure about its certain income stream. The main instrument to reach into this certainty for the sellers and financers is inserting the “Take or Pay” clause in the contract. Therefore, today the “take or pay” clause has become the defining characteristic of long term LNG sales contracts. In different legal regimes, some doubts have been raised against the validity and enforceability of this clause. In addition with changing feature of LNG projects, it seems that traditional “take or pay” clauses have lost their efficiency and we need to step back and reevaluate the traditional “take or pay” structure in today’s evolving LNG marketplace. Considering the validity and enforceability of “take or pay” clauses in different legal regimes and the reasons of their inefficiency and finding some ways to improve the efficiency has been considered in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Take or pay clause
  • Financing
  • Take or pay obligation
  • Annual Contract Quantity
  • LNG Sells Contracts
  • LNG
  • Shipment
الف) فارسی
امامی، سیدحسن (1347). حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات اسلامیه.
پاسبان، محمدرضا، رحمتی، پرویز و غریبی، سارا (1393). «تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمنی»، دانش حقوق مدنی، سال سوم، شمارۀ دوم، ص 14-28.
شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم (1393). حقوق تعهدات: مطالعۀ تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بینالمللی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌‌های حقوقی شهر دانش.
رحیمی، غلامعلی (1386). نگاهی به صنعت ال ان جی در جهان، تهران: مؤسسۀ مطالعات بین‌المللی انرژی.
کاتوزیان، ناصر (1389). نظریۀ عمومی تعهدات، چاپ پنجم، تهران: میزان.
ب) انگلیسی
A.Creti, B. Villenueve (2003). Long Term Contracts and Take or Pay Clauses in Natural Gas Markets, University of Toulouse.
B. Holland (2016). "Enforceability of Take - or - Pay Provisions in English Law Contracts", Journal of Energy and Natural Resource Law, Vol. 34.
B.Holland, Ph.S. Ashley (2013). "Enforceability of Take – or- Pay Provisions in English Law Contracts", Journal of Energy and Natural Resource Law, vol. 31.
B.Bulama (2017). Take or Pay Obligation in Natural Gas Contracts, Any Receipt for the Buyer?
D. Rogers (2013). M. White, Key Considerations in Take or Pay Contracts, King and Spalding Energy Newsletter.
D.Rogers, D. Phua (2015). Re-examining the Take-or-Pay Obligation in LNG Sale and Purchase Agreements, King and Splading Energy Newsletter.
Griffins, P. (2003). "Changing Markets and Contracts of the LNG Business", Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 21, No.1.
H. Beale (2012). Chitty On Contracts, Sweet and Maxwell, 31st ed, Vol 1.
H.Longgley, B.Botts (2014). "International Gas and LNG Sales and Purchase Contracts", cited in: E.G.Pereira, Brazilian Midstream and Downstream Oil and Gas, Global Law and Business publication.
M. Polo, C. Scarpa (2013). "Liberalizing the Gas Industry: Take or Pay Contracts, Retail Competition and Wholesale Trade", International Journal of Industrial Organization, Vol. 31.
P. Robberts (2014). Gas and LNG Sales and Transportation Agreements: Principles and Practice, Fourth Edition Sweet & Maxwell publication.
P.R.Weems (2016). Evolution of Long Term LNG Sales Contracts Trends and Issues, King and Spalding LLP, P.3.
available 0nline at: http://ksintranet.kslaw.com/Library/publication/evolutionoflngsales.pdf, last visited: 6th Dec 2016.
S. Farmer (2006). "LNG Sale and Purchase Agreements", Cited in: P. Griffin, Liquefied Natural Gas, The Law and Business of LNG, Global Business publication.
S.Masten, K.J.Crocker (1985). "Efficient Adaptation in Long Term Contracts: Take or Pay Provision For Natural Gas", American Economic Review, Vol. 75, No. 5, P. 1084.
S.Scott Gaille (2008). "The Use of Quantity Terms to Improve Efficiency and Stability in International Gas Sales and Purchase Agreements", Energy Law Journal, Vol. 29.
Europian commission (2013). Take -or -Pay Conditions in Gas Supply Agreements, The Paris Energy Series, No.7.
 
 
 
 
ج) رأی‌ها
 
Alfered McAlpine Capital Projects Ltd v Tilebox Ltd, 2005, EWHC 281(TCC), (2005) BLR 271 (QBD).
Amoco (UK) Exploration Co and others v Teesside Gas Transportation Ltd, 2001, All ER (Comm).
Cavendish Square Holding BV and Another v Talal El Makdessi, 2012, EWCA Civ 3582.
Cavendish Square Holding BV and Another v Talal El Makdessi, 2015,  UKSC 67.
E-Nik Ltd v Department for Communities, 2012, EWHC, 3027 (Comm).
Euro London Appointments v Claessens International, 2009, EWCA Civ 385. John Andrews & Others v Australia and New Zeland Banking Group Limited, 2012, HCA 30.
Lordsvale Finance Plc v Bank of Zambia, 1996, QB 752.
M & J Polymers Ltd v Imerys Minerals Ltd, 2008, EWHC 344 (Comm).
Office Fair Trading v Abbey National PLC and Others, 2008, EWHC 875 (Comm).

White and Carter (councils) Ltd v McGregor, 1962, AC 413.