بررسی صلاحیت‌های کمیسیون آب‌های زیرزمینی در حقوق آب ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکترای حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت‌ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت‌ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصۀ قانون‌گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوۀ ملی‌شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره‌برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعۀ پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره‌برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانۀ بهره‌برداری از دولت امکان‌پذیر شد. در قانون توزیع عادلانۀ آب و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری کمیسیون صدور پروانه‌ها و کمیسیون آب‌های زیرزمینی پیش‌بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن‌ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی صلاحیت های کمیسیون آب های زیر زمینی در حقوق آب ایران

نویسندگان [English]

  • Seyed Naseraldin Badisar 1
  • Seyed Mohammad Sadegh Ahmadi 2
1 Ph.D. student of Public law, Department of law, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan
2 Assistant Professor of Public law, Department of law, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولتها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولتها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصه قانونگذاری در بخش آب، تصویب " قانون آب و نحوه ملی شدن" بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود، هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود، هرگونه بهره برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و با گرفتن پروانه بهره برداری از دولت امکانپذیر شد.در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسون صدور پروانه ها و کمیسیون آب های زیر زمینی پیش بینی شده است که در این مقاله به بررسی صلاحیت آنها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آراء مراجع عالی قضایی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • صلاحیت
  • کمیسیون
  • آب های زیر زمینی
  • اراء مراجع قضایی
  • و
الف) کتب
1. کاتوزیان، ناصر (1382)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان.
ب) جزوه‌های آموزشی
1. محمدی، علی (1386)، «آشنایی با مسائل حقوقی آب‌های زیرزمینی»، تهران، مؤسسۀ تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
ج) قوانین
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.
2. قانون آب و نحوۀ ملی‌شدن آن مصوب 27/4/1347.
3. قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 16/12/1361.
4. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379.
د) آیین‌نامه‌ها
1. آیین‌نامۀ اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 27/8/1363.