نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می‌کنند. امروزه آلودگی دریاها به‌خصوص آلودگی‌های نفتی، سبب ایجاد نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی شده است، زیرا مهم‌ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط‌زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش‌های بسیاری به‌منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین‌الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به‌منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می‌دانند و نظام بیمۀ اجباری را در نظر گرفته‌اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در خسارت‌های آلودگی نفتی و پوشش‌های ارائه‌شده از سوی آنان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of P & I Clubs in Indemnifying Oil Pollution Damages

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasrollah Ebrahimi 1
  • Ghazal Keshavarzi 2
  • Narges Keshavarz Bahadori 2
  • Shahriyar Sharifi 3
1 Assistant Professor of Law and Political Science Faculty, University of Tehran
2 MSc in International Trade and Economic Law at University of Tehran
3 MSc in International Trade Law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Marine areas play a crucial role in the global economy and the life of humans. Today, the sea pollution, especially oil pollution, has raised widespread concerns in national and international levels, due to the fact that the aforementioned phenomenon is threatening one of the most essential human rights, i.e. the right to enjoy a healthy environment. Hence, many efforts in order to legalize this area and determine the liability have been carried out. In international customary law, the most essential element, which brings about liability, is the concept of fault and negligence. However, the international Convention of Civil Liability for Oil Pollution Damage of 1969 (CLC) amended in 1992, and International Convention on Civil Liability for Bunkers Oil Pollution Damage (BUNKER) 2001, in order to prevent the oil pollution and accordingly, with the aim of implementing fast and effective compensation have been considered “absolute liability” for the ship owner and a compulsory insurance system. In this paper the rule of Protection and Indemnity Clubs (P&I clubs) in the oil pollution damages has been examined.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil pollution
  • Liability
  • Compensation
  • compulsory insurance
  • P&I clubs
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
پیوست، مرتضی (1390). حقوق بیمۀ دریایی، چاپ اول، تهران: کیهان مهر.
شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز، چاپ اول، تهران: میزان.
لو، آلن و چرچیل، رابین (1383). حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمۀ بهمن آقایی، چاپ دوم، تهران: گنج دانش.
ب) مقالات
سیدی، مهرداد (1368). «مسئولیت مدنی خسارت آلودگی نفتی در دریای آزاد»، مجلۀ حقوق بین‌الملل، شمارۀ 10، 5-19.
سیفی قره‌یتاق، داود؛ حسنی، وحید و مهدی‌پور، محمد (1394). «بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی»، پژوهش‌نامۀ بیمه، سال سی‌ام، شمارۀ 1، 269-303.
نوری‌یوشانلوئی، جعفر و آقا سیدجعفر کشفی، مونا (1393). «حقوق و تکالیف دولت‌ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل و نقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین‌المللی»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شمارۀ 44، 175-198.
2. انگلیسی
A) Books
Boyle, Alan & Brinie, Patricia W. (2005). Basic Document on International law and Environmental, 3rd edition, Oxford University Press.
De la Rue, Colin & Anderson, Charles (2009). Shipping and Environment, 2nd edition, Informa.
Gold, Edgar, Gard. (2006). Handbook On Protection Of The Marine Environment, 3rd edition, Gard.
Hazelwood, Steven & Semark, David. (2010). P&I Clubs in Law and Practice, 4th edition, London, LIoyd’s list.
Henkin & Loius. (2002). International Law: Cases and Materials, 2nd edition, American Case, Book Series, West Publishing.
Hyden, Reymand & Balick, Sarfand (1991). Marin insurance: varieties combination, Oxford.
B) Articles
Anderson, Charlos B & Rue, Colin de la. (2010-2011)." The Role of P&I Clubs in Marine Pollution Incidents", Tulane Law Review, Vol. 85.
Ronneberg, Norman J. (1990-1991). "An Introduction to the Protection & Indemnity Clubs and the Marine Insurance They Provide", University Of Sanfrancisco Maritime Law Journal, winter, p. 1-19.
Seward, Robert. C. (2002). "The Role of Protection and Indemnity (P&I) Clubs", available at www.intertanko.com (last visited on 01/19/2016).
Brachel, Andreas. (23.04.2009). "Introduction to P&I_ the Background, the Rules and the Wet Stuff", Presented at Nordisk institute for Sjorett, Gard, France, available at: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5450/v08/undervisningsmateriale/Andreas%20brachel%20240408Introduction%20to%20P%26I%20casualty%20case.pdf
C) Thesis
Mengsteab, Hail (2013). The role of P & I clubs in indemnifying oil pollution damages, Lund university, Master thesis, Maritime Law.
D) Documents
Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims(LLMC) 1970.
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damages (Bunkers), 2001.
International Convention on Civil Liability for oil Pollution Damages (CLC), 1992.
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969.
International Fund for Compensation Oil Pollution Convention 1992.
The Ship-owners’ Club Rules 2014, www.shipownersclub.com (last visited on 11/25/2015).