دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-433 (پاییز و زمستان) 
2. نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

صفحه 169-192

10.22059/jrels.2018.251052.179

سید نصرالله ابراهیمی؛ غزال کشاورزی؛ نرگس کشاورز بهادری؛ شهریار شریفی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-433
بهار و تابستان
بهار و تابستان 1396، صفحه 1-168