تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال‌هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به‌نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف‌نظرهای موجود در رویۀ داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب‌نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی‌ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می‌دهد که دیوان‌های داوری زمانی می‌بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه‌گذار را از سوددهی سرمایه‌گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه‌گذار نمی‌توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین‌رفتن قابلیت سوددهی سرمایه‌گذاری منجر شده است پیش‌بینی کرده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. فارسی

محبی، محسن (1393). مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویۀ داوری بین‌المللی، چاپ سوم، تهران: شهر دانش.

2. انگلیسی

A) Books

Rudolf Dolzer (2010). Indirect Expropriations: New Developments, 6 th edition, oxford university press.

Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer (2008). Principles of International Investment Law, 1th edition, Cambridge University Press.

Rudolf Dolzer (2012). New Foundations of the Law of Expropriation of Alien Property, 2 th edition, Martinus Nijhoff Publishers.

 

B) Articles

Caroline Henckels (2016). "Indirect Expropriation and the Right to Regulate: Revisiting Proportionality Analysis and the Standard of Review in Investor-State Arbitration", Journal of World Energy Law and Business, vol. 9.

Orrego Vicuna (2014). "Dissenting Opinion of Arbitrator Orrego Vicuna", Journal of International Dispute Settlement, vol. 5.

GC Christie (2006). "What Constitutes a Taking of Property Under International Law?", N Y. U.L. Review, New york, Vol. 78.

Arno E Gildemeister (2014). "How Much is Too Much: When is Taxation Tantamount to Expropriation", ICSID Rev, vol. 29.

L Yves Fortier & Stephen L Drymer (2008). "Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I Know It When I See It, or Caveat Investor", 13(1) Asia Pac L Rev, vol. 13.

Jan Paulsson (2014). "Indirect expropriation: is the right to regulate at Risk?", (12 December 2005), Journal of International Economic Law, ,vol. 17, online: oecd.org<http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/36055332.pdf> accessed 26 August 2015.

C)  آرای مراجع داوری

Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v The Republic of Ecuador, ICSID Award, (2012), ARB/06/11, Award. 

El Paso Energy International Company v The Argentine Republic, ICSID Award, (2011), ARB/03/15.

Marvin Roy Feldman Karpa v United Mexican States, ICSID Award, (2002), ARB (AF)/99/1 Award.

Eudoro A Oguin v Republic of Paraguay, ICSID Award,  (2001), ARB/ 98/5, Award.

ConocoPhillips Company et al v The Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Award, (2013), ARB/07/30.

Burlington Resources Inc v Republic of Ecuador, ICSID Award,(2012), ARB/08/5.

Enron Corporation and Ponderosa Assets, LP v Argentine Republic, ICSID Award, (2009), ARB/01/3

LG&E Energy Corp, LG&E Capital Corp, and LG&E International, Inc v Argentine Republic, ICSID Award, (2007), ARB/02/1.

Tecnicas Medioambientales Tecmed SA v The United Mexican States, ICSID Award, (2003) ARB (AF)/00/2.

Total SA v Argentine Republic, ICSID Award, (2010), ARB/04/1.

Sempra Energy International v Argentine Republic (2007), ARB/02/16 ICSID Award, Total (n 17).

CMS Gas Transmission Company v The Argentine Republic, ICSID Award, (2005), ARB/01/8

Mobil Corporation, Venezuela Holdings, BV, Mobil Cerro Negro Holding, Ltd, Mobil Venezolana De Petroleos Holdings, Inc, Mobil Cerro Negro,Ltd, and Mobil Venezolana De Petroleos, Inc v Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Award,  (2014), ARB/07/27, Award at 97.

Sea-Land Service Inc v Iran, (Iran–US Claims Tribunal),(1984), Award No 135-33-1

SD Myers Inc v Canada , UNCITRAL, (2000), Partial Award.

Methanex Corporation v United States of America , UNCITRAL, (2005), Final Award at para 102.

BG Group Plc v The Republic of Argentina, UNCITRAL, (2007)

Enron (n 1); LG&E (n 3); Occidental Exploration and Production Company v The Republic of Ecuador, London Court of International Arbitration ,(2004), UN3467.

Petrobart Limited v The Kyrgyz Republic, Stockholm Chamber of Commerce, (2005), 126/2003.

Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation, AA 227, Final Award; Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v The Russian Federation, AA 226, Final Award; and Veteran Petroleum Limited(Cyprus) v The Russian Federation, AA 228 (Permanent Court of Arbitration), Final Award.

Phillips Petroleum Company Iran v The Islamic Republic of Iran, The National Iranian Oil Company (1989).

 

D) معاهدات و اسناد

The 2012 US Model BIT maintains most provisions of the 2004 Model BIT. US Department of State, ‘Model Bilateral Investment Treaty’ (20 April 2012), online: state.gov <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/04/188199.htm>.

Canada Model BIT 2004, Annex B.13(1), online: italaw.com <http://italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf>.