بررسی حقوقی انعطاف پذیری تعهدات چارترکننده در فرم های ‏پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفری نفت خام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)‏

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)‏

چکیده

    این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی ­های صنعت حمل ­ونقل دریایی نفت ­خام از یک ­سو و محدودیت ­های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت­ خام از دیگر سو، با بررسی فرم­ های پرکاربرد حمل سفری نفت­ خام شرکت ­های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم­ های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی، چه تأئیری بر تعهدات حقوقی چارترکنندة قرارداد سفری حمل دریایی نفت­ خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده­اند یا خیر؟ بررسی نمونه­ های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4، SHELLVOY6 وExxonMobil VOY2005  بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم­ های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه ­زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت­ خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت­کش ­ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب­ های سختگیرانة سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف ­پذیرتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Flexibility of Charterer Legal ‎Obligations in Crude Oil Mostly Used Voyage ‎Standard Forms of Charter Party Agreements

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Shiravi Khozani 1
 • Somayeh Souri 2
1 Professor of Law Faculty at Frabi Campus of Tehran University
2 PhD Student of Oil and Gas Law at Frabi Campus of Tehran University
چکیده [English]

By considering the complexities of seaborne carriage of crude oil on the one hand and the traditional restrictions of voyage charter parties from the other, this Article tends to study the effects and the number of contractual flexibilities of under-investigation standard forms of agreements on the charterers’ legal obligations in crude oil voyage charters. Investigation of mostly used standard forms of charter party agreements including BPVOY4, SHELLVOY6 and ExxonMobil VOY2005 indicates that charterer obligations in those agreements, in the light of high bargaining power of voyage crude oil charterers due to the reasons such as high price of crude oil in comparison with other cargos and even in comparison with  price of tanker itself and the strategic nature of crude oil in contrast with other cargos, has taken distance from its traditional strict framework and has found remarkable flexibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Freedom of will
 • Tanker
 • Charterer
 • Standard ‎charter party agreement
 • Seaborne carriage of crude oil
 • Obligations.‎
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. اربابی، مسعود (1383). «استفاده از بندر امن یکی از تعهدات مستأجر کشتی». فصلنامة تحقیقات حقوقی، شمارة 39، ص316-299. http://ensani.ir/file/download/article/20120329150257-5034-17.pdf (14 اسفند 1399).
  2. تابش، علی (1387). حمل ­ونقل دریایی و بررسی مباحث اجارة کشتی. تهران، کشتی­رانی جمهوری اسلامی ایران.
  3. جعفری، فیض­ الله؛ مختاری، مهرناز (1395). «شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین ­المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)». مجلة حقوقی بین ­­المللی، شمارة 55، ص232-211.

      DOI:10.22066/cilamag.2016.23530

  1. حبیبی، حبیب ­الله (1390). ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی. تهران، انتشارات دوراندیشان.
  2. صادقی نشاط، امیر (1391). حقوق بیمة دریایی. تهران، انتشارات میزان.
  3. نجفی اسفاد، مرتضی (1396). حقوق دریایی بر پایة قانون دریایی ایران و مقررات بین ­المللی دریایی. تهران، انتشارات سمت.

  ب) خارجی

  7. Antoniadou Niki (2016). “CHARTER PARTIES An Outdated Form of Contract?”. Greece: University of Piraeus.

  8. Baughen, Simon (2015). Shipping Law. London and New York, 6th Edition: Routledge.

  9. BPVOY4 Standard Form of Charter Party.

  10. Chernoshtan, Artem (2016). Charter Party Clause anno 2016: time for a new standard. Belgium: UNIVERSITEIT GENT.

  11.Chia-Chi Wang Jessica (2010-2011). Chartering Strategies for Oil Companies. Netherland: Erasmus University of Rotterdam.

  12. Davies, Donald (2005). COMMENCEMENT OF LAYTIME. London, 4th Edition: informa.

  13. Hakkon Lindstad; S. Eskeland Gunnar (2015). “Low carbon maritime transport: How speed, size and slenderness amounts to substantial capital energy substitution”. Norway, ELSEVIER Ltd, p244-256. DOI: 10.1016/j.trd.2015.10.006

  14. ExxonMobil VOY2005 Standard Form of Charter Party.

  15. Hickey, Denys (2009). SHIPPING ARRANGEMENT. London: Business Publishing Ltd.

  16. Nikaki, Theodora (2018). Enhancing Standardization and Legal Certainty through Standard Charter Party Contracts- The NYPE 2015 Experience. London: Informa.

  17. N.S.F Abdul Rahman; Hanafiah R.Md; Ahmad Najib A. F; Abdul Halim W.M.H (2015). “Selecting Tanker Steaming Speed under Uncertaininty: A Rule- Based Bayesian Reasoning Approach”. Norway, International Journal of e-Navigation and Maritime Economy, P24-37. DOI: 0.1016/j.enavi.2015.06.003

  18. Plomaritou, Evi (2014). “A Review of Shipowner’s & Charterer’s Obligations in Various Types of Charter”. Journal of Shipping and Ocean Engineering, Frederick University, p 307- 321. Available at: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/550a993f0831a.pdf (Accessed 19 March 2019).

  19. Roberts, Peter (2014). GAS AND LNG SALES AND TRANSPORTATION AGREEMENTS PRINCIPLES AND PRACTICE. THOMAS REUTERS.

  20. Schofield, John (2011). LAYTIME AND DEMURRAGE. London: Informa.

  21. Sinclair- Haugue Sandra )2016(. Oil and Gas Contracts: Principles and Practice. First Edition, London: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters.

  22. SHELLVOY 6 Standard Form of Charter party.

  23. UK Defense Club (2015). THE LAW RELATING TO UNSAFE PORT from EASTERN CITY to OCEAN VICTORY. London: Thomas Miller Ltd.

  24. UNCTAD secretariat (2018). Review of Maritime Transport. New York, United Nation Publication.

  25. William, Richard (2018). CHARTER PARTIES LAW, PRACTICE AND EMERGING LEGAL ISSUES. New York: Informa law.

  26. Working Group on International Shipping Legislation (1990). CHARTER PARTIES A comparative analysis. Geneva: UNITED NATION.

  - Websites

  27. https://www.statista.com (Business Data Platform).

  28. https://archive.onlinedmc.co.uk (DMS CaseNote).

  29. www.casemine.com/judgement/uk