دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 229-471 
چالش‌های حقوقی- تجاری پروژه‌های ال.‌ان.‌جی در ایران

صفحه 253-272

10.22059/jrels.2022.317171.416

حسین سیمایی صراف؛ سیدمصطفی زین الدین؛ عبدالرضا شجاعی