مطالعة تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای‎ ‏ ‏سرمایه گذاری نفت و گاز با تأکید بر اسناد بین المللی و منطقه‌ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق انرژی و تجارت بین الملل دانشکدة حقوق دانشکدگان فارابی ‏ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران‏

چکیده

     در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ­ترین قراردادهای  سرمایه­ گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه­ رو سازد، نظریه­ های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ­ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می ­شوند، در اسناد بین ­المللی و منطقه ­ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقالة پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویة عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده­ شده را معرفی و پس از بیان کاستی­ ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به­ منظور هماهنگی با اسناد بین ­المللی و منطقه ­ای یادآوری کرده ­ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of force majeure and ‎Hardship in Oil and Gas Investment Contracts ‎with an Emphasis on International and Regional ‎Instruments

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taqi Rafiei 1
 • Eisa Rajabi 2
1 Associate Professor, Department of Energy and International Trade Law, ‎Faculty of Law, University of Tehran (College of Farabi). ‎
2 PhD in Oil and Gas law, Faculty of Law, University of Tehran.‎
چکیده [English]

During the performance of Oil and Gas contracts, which are usually one of the longest investment contracts, there may be incidents in which the relations between the parties and the fulfillment of obligations, change and become unstable. In order to deal with the new situation, which may prevent the fulfillment of the obligation or make its performance difficult, various theories have been expressed, which we have examined under the heading of contractual excuses. Contractual excuses, which are also considered as an exception to the principle of the necessity of contracts, have been identified under different titles and chapters in international and regional instruments, and the effects and remedies of that will also differ on the contract. In this article, while emphasizing the difference between contractual excuses from the “stabilization clause” which is used in Oil and Gas contracts, by examining the practical procedure of arranging and inserting the excuses clauses in several examples of these contracts, the authors at first try to introduce the types of terms and after pointing out the defects of each one, they have mentioned the necessary cases of amending and changing these contracts in order to comply with international and regional instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contractual Excuses
 • Pacta sunt servanda
 • Rebus sic stantibus
 • Foreign ‎Investment
 • Oil and Gas Contacts.‎
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. رفیعی، محمدتقی (1394). فرهنگ جامع حقوقی مجد. چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
  2. شیروی، عبدالحسین (1391). داوری تجاری بین ­المللی. تهران، انتشارات سمت.
  3. ___ (1393). حقوق نفت و گاز. تهران، انتشارات میزان.
  4. صفایی، سید حسین (1386). حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
  5. قنبری جهرمی، محمدجعفر (1390). ترجمة حقوق بین ­الملل سرمایه­ گذاری. تهران، انتشارات جنگل.
  6. مجلة حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران (1367). شمارة 9.
  7. نشریة شمارة 421، I.C.C - کمیتة ایرانی اتاق بازرگانی بین­ المللی.
  8. نیکبخت، حمیدرضا (1388). داوری تجاری بین­ المللی «آیین داوری». تهران، انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهش­ های بازرگانی.

   

  ب) خارجی

  9. Adebayo, Jamiu Olohundare (2018). Oil and Gas contracts: A law in context analysis using Nigeria as a case study. A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY.

  10. Alqurashi, Zeyad A (2005). International Oil and Gas Arbitration. Alexander’s Gas & Oil Connections and Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL).

  11.Barry Nicholas (1995). Force Majeure in French Law’ in Force Majeure and Frustration of Contract. Ewan McKendrick ed, Lloyd’s of London Press Ltd, 2nd Edition.

  12. Berger, Klaus Peter (2003). “Renegotiation and adaptation of International Investment contracts:The Role of Contract Drafters and Arbitrators”. 36 Vanderbilt, J Trans’l L. p1347- 1380. cholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1633&context=vjtl (Accessed 25 April 2021).

  13. Brandon Nagy (2013). “Unreliable Excuses: How do Differing Persuasive Interpretations of CISG Art 79 Affect its Goal of Harmony?”. New York International Law Review, Vol. 26, No. 2. p92-93. At: https://nysba.org/app/uploads/2020/03/CombinedIntlLawRevSum13.pdf (Accessed 25 April 2021).

  14. Bunter, M (2002). Modern Practice In Petroleum Licensing. Conwy: B & R Co, Petroleum Consultants.

  15. Carlsen, Anja (1998). Can the Hardship Provisions in the UNIDROIT Principles Be Applied When the CISG is the Governing Law?. Copenhagen, Denmark.

  16. El Chiati, A (1987). Protection of Investment in the Context of Petroleum Agreements. IV RDC Collected Courses 1.

  17. Firoozmand, Mahmoud Reza (2006). “Force Majeure clause In long term Petroleum contracts: key issues in drafting”. 24 j Energy nat, Resoirces l, p423-438. At: https://doi.org/10.1080/02646811.2006.11433445 (Accessed 25 April 2021).

  18. Furmstone, M (1995). Drafting Of Force Majeure Clauses: Some General Guidelines. E McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contracts, London: Lloyd's of London.

  19. Harry M. Flechtner (2011). “The Exemption Provisions of the Sales Convention, Including Comments on "Hardship" Doctrine and the 19 June 2009 Decision of the Belgian Cassation Court”. Belgrade Law Review, Year LIX no. 3, p1-15. At: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1785545 (Accessed 21 April 2021).

  20. Horn, Norbert (1985). Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Laws and in International Law. Horn (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, Antwerp, Boston, London, Frankfurt a.M.

  21.International Institute for the Unification of Private Law (2016). UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS 2016. the (UNIDROIT), Rome.

  22. Jansen, N (2010). The making of legal authority: non-legislative codifications in historical and comparative perspective. Oxford University Press: Oxford.

  23. Kessedjian, Catherine (2005). “Competing Approaches to Force Majeure and Hardship”. 25 International Review of Law and Economics. p415-433. at:

      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144818806000081 (Accessed 10 April 2021).

  24. McKendrick, E (2005). Contract Law. OUP Oxford.

  25. Myers, A; Soligo, R (2000). “Impact of the Reopening of Persian Gulf Upstream Sectors to International Investment In International Oil Markets”. Centre for International Political Economy and the Jams Baker III Institute for Public Policy Rice University, p1-25. At: https://scholarship.rice.edu/handle/1911/91548 (Accessed 18 March 2021).

  26. Perillo, Joseph (1998). “Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contract”. Universidad Panamericana. p5-28. At: https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/783 (Accessed 18 March 2021).

  27. Peter, W (1995). Arbitration and Renegotiation of International Investment Agreements. Kluwer Law International.

  28. Rodrigo, Momberg Uribe (2011). THE EFFECT OF A CHANGE OF CIRCUMSTANCES ON THE BINDING FORCE OF CONTRACTS: COMPARATIVE PERSPECTIVES. Intersentia: Cambridge, Antwerp, Portland.

  29. Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) (2009). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition, European law publishers GmbH, Munich.

  30. Talal Abdulla A. Q. Al- Emadi (2011). The Hardship and Force Majeure clauses in international Petroleum Joint venture agreements. Oxford legal search.

  31. Tijjani Mato, Hadiza (2012). “The Role of Stability and Renegotiation in Transnational Petroleum Agreements”. Journal of Politics and Law, Vol. 5, No. 1. p33-42. At: https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/15289 (Accessed 18 March 2021).

  32. Tilton, J; Landsberg, H (1988). World Mineral Exploration: Trends and Economic Issues. Washington, D.C.: Resources for the Future.

  33. Van Houtte, Hans (1993). “Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda”. Gaillard (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration ICC Publ. Nr. 480. 107-124. At: https://www.trans-lex.org/117300/_/van-houtte-hans-changed-circumstances-and-pacta-sunt-servanda-in:-gaillard-transnational-rules-in-international-commercial-arbitration-paris-1993-at-105-et-seq (Accessed 21 March 2021).

  34. Vogenauer and Kleinheisterkamp (2009). Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts(PICC). Oxford University press.

  35. Waelde, T; Ndi, G (1996). “Stabilizing International Investment Commitments: International Law Versus Contract Interpretation”. Tex. Int’l L.J. 31, p215-267. At: http://www.stephankinsella.com/wp-content/uploads/texts/waelde_stabilizing.pdf (Accessed 21 March 2021).