راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکترا در مؤسسۀ حقوق معدن و انرژی دانشگاه روهر بوخوم آلمان

2 دانشیار حقوق بین الملل عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن­ها در برنامه­ های نفت و گاز، جابه­ جایی داده ­ها میان سرمایه­ گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ­ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت­ های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می­ گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازۀ محرمانگی را بسته نگاه می­ دارد. ازاین­ رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می ­شوند، نقش برجسته­ ای در تنظیم سیاست­ های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پندارۀ شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفۀ حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین ­الملل نفت و گاز، کدام­ یک اصل و کدام استثنا به­ شمار می­ رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش ­شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه ­گیری شده است که به­ کار بردن محرمانگی به­ طور گسترده و تفسیرپذیر و یک­ طرفه با عرف بین ­المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده ­های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Upholding Confidentiality in ‎Petroleum Contracts

نویسندگان [English]

 • Mostapha Maddahinasab 1
 • Ahmad Momenirad 2
 • Reza Tajarlou 3
1 Postdoctoral researcher at Institute for mining and energy law, Ruhr-‎University Bochum, Bochum, Germany
2 Assistant professor of public international law at University of Tehran, ‎Tehran, Iran
3 Assistant professor of public law at University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Information in petroleum contracts and petroleum projects is inevitably exchanged between investors (contractors) and host states (owners). There are some data in the petroleum industry that are highly valuable, and they can have a major impact on the competition between oil companies. Within a reasonable legal system, transparency is an essential feature that limits confidentiality. Considering this contrast, it is imperative to understand confidentiality strategies in petroleum contracts. This will help us to devise better policies regarding confidentiality and transparency in the oil and gas industry. In this research, we have distinguished and examined confidentiality and transparency strategies in the petroleum contract. According to the results, a strict confidentiality strategy was the worst strategy because it is at odds with international norms and ineffective for keeping information confidential.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Confidentiality
 • Transparency
 • Petroleum contracts
 • Confidential ‎information.‎
 1. منابع

  الف) ‌فارسی

  1. رهبری، ابراهیم (۱۳۹۲). حقوق انتقال فناوری. تهران، انتشارات سمت.
  2. شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۳). حقوق نفت و گاز. تهران، انتشارات میزان.

  ب) ‌خارجی

  1. Berliner, Daniel (2014). "The political origins of transparency". The Journal of Politics, 76, 2, p479-495.
  2. Florini, Ann (2007). The right to know: transparency for an open world. Columbia University Press.
  3. Hardwicke-Brown, Mungo (1996). "Confidentiality and dispositions in the oil and gas industry". Alta. L. Rev., 35, p355-380.
  4. Hayek, Friedrich August (2012). Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy. Routledge.
  5. Johnston, Daniel (1994). International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts. PennWell.
  6. LLP, Allen; Overy (2013). Guide to Extractive Industries Documents – Oil & Gas. World Bank Institute.
  7. Maddahinasab, Mostapha (2018). Legal and philosophical analysis of ownership and sovereignty over hydrocarbon resources in concern with issues on internationally shared hydrocarbon reservoirs. Master Degree, University of Zurich, Department of Law, Zurich.
  8. Maddahinasab, Mostapha; Ahmad Momenirad; Reza Tajarlou; Mohammadhasan Razavi (2019). "Managing confidential information on petroleum projects in the case of third parties". Energy policy studies, 2, 4, p45-61.
  9. McCARTHY, KEVIN R; John W Kornmeier (1980). "Maintaining the Confidentiality of Confidential Business Information Submitted to the Federal Government". The Business Lawyer, 4, p50-66.
  10. McPherson, Charles; Stephen MacSearraigh (2007). Corruption in the petroleum sector. in: The Many Faces of Corruption, J. E. Campos and S. Pradhan Place, Published: The World Bank.
  11. Öge, Kerem (2017). "Transparent autocracies: The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and civil society in authoritarian states". The Extractive Industries and Society, 4, 4, p811-819.
  12. Petersmann, ErnstUlrich (2002). "Time for a United Nations ‘Global Compact’for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration". European Journal of International Law, 13, 3, p628-640.
  13. Rosenblum, Peter; Susan Maples (2009). Contracts confidential: Ending secret deals in the extractive industries. Revenue Watch Institute.
  14. Secretariat, Development (1978). Handbook on the acquisition of technology by developing countries. United Nations.
  15. Sturesson, Annie; Thomas Zobel (2015). "The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in Uganda: Who will take the lead when the government falters?". The Extractive Industries and Society, 2, 1, p30-45.
  16. Ushie, Vanessa (2013). "Dodd-Frank 1504 and Extractive Sector Governance in Africa". North-South Institute Policy Brief. 23, 2, p58-70. available at http://www. nsi-ins. ca/wpcontent/uploads/2013/03/Dodd-Frank-Policy-Brief-FINAL. pdf