دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-256