مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ‏در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشکدة نفت دانشگاه صنعت نفت تهران، تهران، ایران‏

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر ‏ایران

10.22059/jrels.2023.339068.484

چکیده

     قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم‌ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست‌محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعة قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج بررسی نشان می‌دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به‌عنوان مهم‌ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن‌لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم‌کننده سبب خاتمة قرارداد می‌گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن‌لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می‌توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی‌های خاص این قراردادها سبب می‌گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامة حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی‌های خاص این قراردادها تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Frustration of Contracts ‎in Upstream Oil and Gas Contracts in Iran and ‎Common-law Legal Systems

نویسندگان [English]

 • hedayat farkhani 1
 • majid ghorbani lachovani 2
 • sepideh assarian 3
1 PhD of oil and gas law, faculty of law and political science, university of ‎Tehran, Tehran, Iran ‎
2 Assistant professor, law department, Tehran Faculty of Petroleum, ‎Petroleum University of Technology, Tehran, Iran ‎
3 MA in private law, faculty of law, Persian Gulf International Education ‎Center, khoramshahr‎
چکیده [English]

Upstream oil and gas contracts are of the most important public contracts that have technical, economic, social, legal, financial, political and environmental aspects and are concluded for investing in and oil operations in exploration, development and production. The contract may be hindered or stopped because of contractual excuses. In this study, by studying the upstream oil contracts in the Iranian legal system and common-law, we have examined the frustration of the contract from the perspective of concept and basis, conditions and effects and guarantee of the performance of this excuse. The results show that frustration of the contract is recognized as the most important contractual excuse in the upstream contracts concluded in the common-law legal system. In the Iranian legal system, the frustration of contracts is not recognized with terms and characteristics of the common law system, but examples can be found that are similar to contractual excuses in the upstream contracts of the oil and gas industry. The nature and special features of these contracts make the legal management of the contract to be the main priority of the parties to continue the life of the contract and the effects and guarantees of contract frustration are adjusted according to the specific characteristics of these contracts and different forms of general non-oil contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frustration
 • Upstream Contracts
 • Oil and Gas Industry
 • contractual excuses
 • termination of contract
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. آقایی، بهمن (1385). فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی- فارسی). تهران، کتابخانة گنج دانش.
  2. بنایی اسکویی، مجید (1392). «تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی». مجلة مطالعات حقوق تطبیقی، دورة چهارم، شمارة 1، ص61-41. https://jcl.ut.ac.ir/article_35229.html (15 دی 1400)
  3. شعبانی، امید؛ لعیا برادران (1392). «دکترین عقیم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ایران». فصلنامة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دورة نهم، شمارة 1، ص96-79.

          https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252577 (22 آذر 1400)

  1. فرخانی، هدایت؛ سید نصرالله ابراهیمی؛ ساحله حمزه‌نهاد (1400). «تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال در قراردادهای اداری: مطالعة موردی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران و کامن‌لا». فصلنامة علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال سوم، شمارة هشتم، ص90-65.   https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=574260  (20 آذر 1400)
  1. کاتوزیان، ناصر (1391). الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی. جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
  2. میرمحمدصادقی، حسین (1377). مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان. تهران، نشر حقوقدان.

  ب) خارجی

  7. Benjamin’s (1997). Sale of Goods. board of editors, 5th ed., Sweet & Maxwell, London. https://www.intechopen.com/chapters/73027 (Accessed 28 October2022).

  8. Firoozmand, Mahmoud Reza (2006). “the impact of supervening events on the performance of contractual obligations: the concept of force majeure in international petroleum contracts”. PhD thesis, university of Dundee.   https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.569185 (Accessed18 February2022).

  9. Garner, B (2004). Black’s law dictionary. 1st edition, Dallas: Thomson west. https://thelawdictionary.org (Accessed 28 June2022).

  10. Haim .S (2003). Farhang Moaser, Dictionry (in one Volume). Edited in the Reserch unit, Farhang Moaser, Tehran.

  11. Saad Alhowaimil, Ibrahim (2013). “Frustration of Performance of Contracts: A comparative and Analytic Study in Islamic Law and English Law”. Thesis for the Degree of Doctor of Law, Brunel University School of Law.

  12. Southerington, Tom (2001). Impossibility of Performance and Other Excuses in International Trade. Turkey: Faculty of Law of University of Turkey Private Law Publication.

  13. Treitel (1989). An outline of the law of contract, Butterworth’s. 4thed, London. https://lawcat.berkeley.edu/record/155743?ln=en (Accessed 5 November2022).

  14. Eriksen, Eivind (2004). “Terrorism and Force Majeure in International Contracts”. Bond Law Review, Issue 2, Vol .16. p 69-158.  https://www.vgls.vic.gov.au/client/en_AU/VGLS-public/search/detailnonmodal/ent. (Accessed 15 October 2022).

  15. Gritsenko, Maria (2014). sanction, force majeure and frustration of contracts under English law. Moscow: Bryne Cave.

  16. Joshua A. Swanson (2013). “The Hand of God: Limiting the Impact of Force Majeure Clause in an Oil and Gas Lease”. North Dakota law review, vol89.

  https://commons.und.edu/ndlr/vol89/iss2/2. p12-64 (Accessed 13 May 2022).

  17. Keenan, D (2000). Advanced Business Law. 11th ed. Pearson, Harlow.

  18. Litvinof, Saul (1985). “Force Majeure, Failure of Cause and Thorie de l'Imprévision: Louisiana Law and Beyond”. Louisiana Law Review, Volume 46, No 1, p10-64. https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol46/iss1/3 (Accessed 18 February 2022).

  19. Osadare, Babatunde (2009). FORCE MAJEURE AND THE RFORMANCE EXCUSE: A REVIEW OF THE ENGLISH DOCTRINE OF FRUSTRATION AND ARTICLE 2-615 OF THE UNIFORM COMMERCIAL CODE. university of Dundee.

  20. Trackman Dean, Leon E (2007). “Declaring Force Majeure: Veracity or Sham?”. The Journal of Selected Works, Be press.   https://www.semanticscholar.org/paper/Declaring-Force-Majeure%3A-Veracity-or-Sham Trakman/5886998a048798636ccfafd05eabd1618e5505af (Accessed 24 April 2022).

  21. W. melryde, William (1990). “Frustration of Contract”. London, Juridical Review, Vol.25. https://www.jstor.org/stable/4507636 (Accessed 11 June 2022).