تحلیل حقوقی اعتبار بارنامه‌های مبتنی بر فناوری زنجیرة بلوکی در تجارت نفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ،گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی ، حقوق نفت و گاز ، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jrels.2023.346301.504

چکیده

 امروزه فناوری زنجیرة بلوکی در تمام مراحل تجارت بین‌الملل از قراردادها تا اسناد حمل و مالکیت، قابل استفاده است. در این میان، با توجه به نقش مهم بارنامه‌ها در حمل‌ونقل، بهره‌گیری از اسناد مبتنی بر این فناوری مزایا، فرصت‌ها و حتی چشم‌انداز جدیدی دربارة تسهیل تجارت نفت ایجاد خواهد کرد. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجارت نفت در مقیاس جهانی هنوز به‌طور کامل، استفاده از فناوری زنجیرة بلوکی را نپذیرفته و تا کنون نیز چهارچوب‌های قانونی خاصی برای صدور بارنامة مبتنی بر فناوری شکل نگرفته است. افزون بر این، استفاده از فناوری در تجارت نفت با مشکلات، معایب و چالش‌هایی همراه است. این موضوع با توجه به وضعیت تحریمی ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزة صنعت و تجارت نفت، پیچیده‌تر خواهد شد. بنابراین در این پژوهش ضمن تلاش برای شناسایی حقوقی بارنامه‌های مبتنی بر زنجیرة بلوکی براساس مقررات داخلی و بین‌المللی کنونی، به آثار و چالش‌های به‌کارگیری آن در تجارت نفت، ازجمله تجارت نفت ایران، خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the Validity of Block Chain-based Bills of Lading in Oil Trade

نویسندگان [English]

 • Jafar Nouri 1
 • Zohreh Taimoori 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, block chain technology can be used in all stages of international trade, from contracts to shipping and ownership documents. Considering the crucial role of bills of lading in transportation, the use of technology-based documents will create advantages, opportunities and even a new perspective for facilitating oil trade. However, it seems that oil trade on a global scale has not yet fully accepted the block chain technology, and so far, specific legal frameworks for issuing bills of lading based on technology have not been formed. In addition, technology use in the oil trade will be accompanied by problems and challenges. This issue will become more complicated due to Iran embargos in recent years, especially in the field of oil industry and trade. Therefore, in this research, while trying to identify the legality of block chain bills of lading based on existing domestic and international regulations, we will deal with the effects and challenges of its application in oil trade, including Iran's oil trade.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blockchain
 • Bill of lading
 • Nternational rules
 • Oil trade
 • Domestic Rules
 • Block chain-baseddocuments
 • Sanctions
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. اربابی، مسعود؛ نوید حاتمی‌پور (1399). «تعیین قانون حاکم بر بارنامة دریایی توسط دادگاه‌های ایران و انگلستان». فصلنامة تحقیقات حقوقی، شمارة 92، ص245-223. : 10.22034/JLR.2020.185242.1695ِ DOI
  2. لورنس، تیانا (1400). زنجیرة بلوکی (بلاکچین): آسان بیاموزیم (For Dummies). ترجمة بهروز خدارحمی و مهری اسدی وصفی، تهران، انتشارات آوند دانش.

   

  ب) خارجی

  Books & Theses 

  3. Khayoon Al-Naseri, A. A (2020). The Legal Recognition of Electronic Bills of Lading. (WORLD MARITIME UNIVERSITY PhD dissertation).

     https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=phd_dissertations (Accessed 22 December 2022).

  4. Mukherjee, P. K., Mejia, M. Q., & Xu, J (Eds) (2020). Maritime Law in Motion. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-31749-2 (Accessed 19 January 2022).

  5. Ong, E (2018). Blockchain bills of lading. (NUS Law Working Paper 2018/020 NUS Centre for Maritime Law Working Paper).

  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3225520 (Accessed 18 January 2022).

  6. Sioulas, Andreas (2013). Documentation fraud ,Fraudulent bills of lading (JASM01 Master Thesis, Maritime Law, FACULTY OF LAW, Lund University).

  https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4015853&fileOId=4015854 (Accessed 18 January 2022).

  7. Wang, F (2021). Blockchain Bills of Lading and Their Future Regulation. (NUS Center for Maritime Law, Working Paper 21/01,NUS working Paper 2021/008).

   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3817112 (Accessed 18 Januart 2022).

   

  Articles

  8. Albrecht, C (2018). “Blockchain Bills of Lading: The End of History: Overcoming Paper-Based Transport Documents in Sea Carriage through New Technologies”. Tul. Mar. LJ, 43, 251. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tulmar43&div=18&id=&page(Accessed 18 January 2022).

  9. Civelek, M. E., & Özalp, A (2018). “Blockchain technology and final challenge for paperless foreign trade”. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, 15, 1-8. https://www.abdurrahmanozalp.com/FileUpload/as927292/File/blockchain-technology-and-final-challenge-for-paperless-foreign-trade201....pdf (Accessed 18 January 2022).

  10. De May, F. L (1984). “Bills of Lading Problems in the Oil Trade: Documentary Credit Aspects”. Journal of Energy & Natural Resources Law, 2(3), 197-205.

  https://doi.org/10.1080/02646811.1984.11433491 (Accessed 18 January 2022).

  11. Gurcan, B (2021). “Application of Blockchain Technology to the International Trade and Customs Regulation. In Central and Eastern European”. eDem and eGov Days, pp. 409-417. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/P_-409-417_0.pdf (Accessed 18 January 2022).

  12. Hackius, N., & Petersen, M (2017). “Blockchain in logistics and supply chain: trick or treat?”. In Digitalization in Supply Chain Management and Logistics: Smart and Digital Solutions for an Industry 4.0 Environment. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 23,  pp. 3-18.

  Berlin: epubli GmbH.https://www.econstor.eu/handle/10419/209299 (Accessed 18 January 2022).

  13. Jugović, A., Bukša, J., Dragoslavić, A., & Sopta, D (2019). “The possibilities of applying blockchain technology in shipping”. Pomorstvo, 33(2), pp274-279.

      https://hrcak.srce.hr/clanak/334861 (Accessed 18 January 2022).

  14. Liu, Huiru (2020). “Blockchain and bills of lading: Legal issues in perspective”. In Maritime Law in Motion, pp 413-435. Springer, Cham.

     https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31749-2_19 (Accessed 18 January 2022).

  15. Schiltz, Q (2019 September). “Legal compliance of the electronic Bill of Lading. In International Conference on Digital Technologies in Logistics and Infrastructure”. (ICDTLI 2019) (pp. 434-439). Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/article/125918547.pdf (Accessed 18 Jamuary 2022).

  16. Schulte, S., Sigwart, M., Frauenthaler, P., & Borkowski, M (2019, September). “Towards blockchain interoperability”. In International conference on business process management (pp. 3-10). Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30429-4_1 (Accessed 18 January 2022).

  17. Shope, M. L (2020). “The Bill of Lading on the Blockchain: An Analysis of Its Compatibility with International Rules on Commercial Transactions”. Minn. JL Sci. & Tech, 22, 163.

     https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mipr22&div=6&id=&page=  (Accessed 18 January 2022).

  18. Takahashi, K (2016). “Blockchain technology and electronic bills of lading. The Journal of International Maritime Law”. Published by Lawtext Publishing Limited, 22, 202-211. https://italab.doshisha.ac.jp/~tradelaw/PublishedWorks/BlockchainTechnologyElectronicBL.pdf (Accessed 18 January 2022).

  19. Takahashi, K (2017). “Implications of Blockchain Technology for the UNCITRAL Works”. UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)(ed.) Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable Development (United Nations, 2017) pp, 81-94.

     https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3566691 (Accessed 18 January 2022).

  20. Todd, P (2019). “Electronic bills of lading, blockchains and smart contracts”. International Journal of Law and Information Technology, 27(4), 339-371. https://www.researchgate.net/publication/337604688_Electronic_bills_of_lading_blockchainsand_smart_contracts (Accessed 18 January 2022).

  21. Wiseman, R. M (1984). “Transaction Chains in North Sea Oil Cargoes”. Journal of Energy & Natural Resources Law, 2(2), 134-145.

      https://doi.org/10.1080/02646811.1984.11433485 (Accessed 18 January 2022).

  22. Yang, J. H (2019). “Applicability of Blockchain based Bill of Lading under the Rotterdam Rules and UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records”. Journal of Korea Trade, 23(6), PP.113-130. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3514414 (Accessed 18 January 2022).

  Websites and guidelines

  23. Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency industry, 2021. https://home.treasury.gov/system/files/126/virtual_currency_guidance_brochure.pdf (Accessed 22 December 2022).

  24. www.blockchainexpert.uk

  25. https://www.studocu.com/co/document/universidad-eia/calculo-integral/cybrosys-limited-edition-e-book-criptomonedas/14736261 (Accessed 22 December 2022).