دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 257-498