تعهدات بین‌المللی دولت در صیانت از آبخوان‌های فرامرزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران.

2 استاد ،گروه حقوق عمومی ، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق ، تهران، ایران.

10.22059/jrels.2023.332095.462

چکیده

  دولت به‌منظور حفاظت از آبخوان‌های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن‌ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به‌موجب قوانین و مقررات بین‌المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزة داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانة آب، وظایف و اختیارات دولت را به‌خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین‌المللی، وظایف برون‌مرزی دولت با ابهام روبه‌رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزة آبخوان‌ها و محیط‌زیست، مهم‌ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان‌های فرامرزی است؛ زیرا غالباً مقررات بین‌المللی بر پایة اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده‌اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین‌الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان‌های فرامرزی مورد شناسایی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Obligations of the Government in the Protection of Cross-Border Waters

نویسندگان [English]

 • arsalan Dorji 1
 • vali Rostami 2
 • M.Mahdi Ghamamy 3
1 PhD Student in Public Law. Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran,Tehran, Iran.
3 ‎ Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Law of Imam Sadiq University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Government of the Islamic Republic of Iran has responsibilities in order to protect groundwater and prevent its pollution. These duties are explained by domestic and international laws and regulations. In the domestic sphere, relevant laws, including the law on equitable distribution of water, define the duties and powers of the government. However, due to the dispersion of international regulations, the government's overseas duties are not well explained. International treaties and rules in the field of groundwater and the environment set out principles for governments that must be complied with, and what is at stake is: what is the international obligations of the government in the protection of groundwater? This article examines the binding principles contained in international laws and regulations, examines the duties and obligations of governments, including the Government of the Islamic Republic of Iran in the protection of groundwater.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Groundwater
 • Cross-border waters
 • Principles of International Law
 • Government
 • Obligations
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. بابایی، حسن؛ مهدی حاتمی (1393). «تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل 2008 درخصوص حقوق بین‌الملل حاکم بر سفره‌های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت‌ها». فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شمارة 44، ص33-9. در: https://qjpl.atu.ac.ir/article_666.html(16 خرداد 1400)
  2. پورهاشمی، سیدعباس؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری (1393). «دادخواهی و مسئولیت بین‌المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات درخصوص تغییرات آب‌وهوایی». فصلنامة انسان و محیط‌زیست، شمارة ۳۱، ص85-76. در:

         https://he.srbiau.ac.ir/article_6937.html(12 خرداد 1400)

  1. پورهاشمی، سیدعباس؛ عطیه خطیبی (1397). «توسعة حقوق آبراه‌های بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست: فرصت‌‌ها و چالش‌ها». مجموعة مقالات حقوق آب: فرصت‌ها و راهکارها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص97-81.
  2. دادیار، عقیله (1389). «رویة بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات زیست‌محیطی با تأکید بر قضیة گابچیکوناگیماروس». پایان‌نامة دورة کارشناسی ارشد، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  3. رستم‌زاده، حسینقلی (1384). «جامعة بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی». مجلة حقوقی بین‌المللی مرکز امور حقوقی بین‌‌المللی ریاست جمهوری، شمارة 32، ص71-9. در: http://ensani.ir/fa/article/12383(26 شهریور1400)
  4. رضازاده، حسین؛ الهام امین‌زاده؛ زهراسادات شارق (1397). «تعهد دولت‌ها به حفاظت از تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل». مجموعة مقالات حقوق آب: فرصت‌ها و راهکارها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص158-142.
  5. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1389). «نگاهی به مسائل زیست‌محیطی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة کارخانه‌‌های خمیرکاغذ»، حقوق تطبیقی (نامة مفید)، شمارة 2 (82)، ص100-79. در:

         https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161257 (10 شهریور 1400)

  1. زارعی، سحر؛ سیدعباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری (1396). «توسعة حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در پرتو آرا و رویه‌‌های قضایی بین‌المللی». فصلنامة علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره نوزدهم، شمارة 3، ص216-195.

        https://dx.doi.org/10.22034/jest.2017.11078

  1. سالاری، اسما (1399). «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی در حقوق بین‌الملل». فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة پنجاهم، شمارة 4، ص1355-1331. https://dx.doi.org/10.22059/jplsq.2020.299162.2355
  2. شولی، علیرضا؛ جبار وطن‌فدا؛ فریبا آوریده (1394). «بررسی نظریه‌های حقوقی و مقررات تقسیم آب در قوانین و معاهدات بین‌‌المللی آب‌های مرزی». فصلنامة دانشکدة علوم و فنون، دورة چهارم، شمارة 13، ص152-121. در:     http://bst.jrl.police.ir/article_18453.html (25 شهریور 1400)
  1. عراقچی، سیدعباس (1396). دیپلماسی آب‌های فرامرزی و نظام بین‌الملل. تهران، ادارة نشر وزارت امور خارجه.
  2. فرشته‌پور، محمد؛ بردیا روغنی؛ حجت میان‌آبادی (1394). «چالش‌های ژئوپلیتیکی منابع آب‌های زیرزمینی بین‌المللی با تأکید بر منابع مشترک ایران». فصلنامة ژئوپلیتیک، سال یازدهم، شمارة 3، ص204-170. در:

        https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=252322 (14 مرداد 1400)

  1. مالکی، جلیل؛ محمد عبداللهی؛ لیلا باجلان (1395). «تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعة موردی رودخانة کارون و مسئولیت ملی و بین‌المللی ایران در قبال آن». مطالعات حقوق انرژی، دورة دوم، شمارة 2، ص322-305.

        https://dx.doi.org/10.22059/jrels.2016.62725

  1. موسوی، سیدفضل‌الله؛ سیدحسین حسینی؛ سیدحسین موسوی‌فر (1394). «اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین‌‌المللی». پژوهش حقوق عمومی، دورة هفدهم، شمارة 48، ص25-9.

        https://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2015.1752

  1. موسی‌زاده، رضا (1388). بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی. چاپ نهم، تهران، نشر میزان.

   

  ب) خارجی

  16. Barberis, Julio (1991). “The Development of International Law of Transboundary Groundwater”. Natural Resources Journal, Vol.31, Issue 1. https://www.jstor.org/stable/24883616 (accessed 30 May 2021).

  17. Boisson de Chazournes, Laurence (2013). Fresh Water in International Law. Oxford University Press.

  18. Bodansky, Daniel (1995). “Customary (and Not so Customary) International Environmental Law”. Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 3. pp. 105-119. https://www.jstor.org/stable/20644611 (accessed 2 June 2021).

  19. Crawford, James (2006). Brownlies Principle of Public International Law. Oxford Universiey Press.

  20. Ciss Hassane, Bradlow Daniel, Kingsbury, Benedict (2012). “The world bank legal”. review: international financial institutions and global legal governance law, justice, and development series, The world bank legal review, volume 3.

  21. Coghlin, John H (1991). “The ALL-American Canal Project Sparks Test Case for Transboundary Groundwater Law”. Boston College International and Comparative Law Review, Vol, 14, Issue 1 (accessed 6 June 2021).

  22. Eckstein, Gabriel (1995). “Application or International Water Law to Transboundary Groundwater Resources, and the Slovak-Hungarian Dispute over Gabcikovo-Nagymaros”. Suffolk Transnational Law Review,Vol 19, Issue 1 (accessed 7 June 2021).

  23. Eckstein, Gabriel (2006). “A Hydrogeological Perspective of the Status of Groundwater Resources Under the UN Watercourse Convention”. Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 30, Issue 3 (accessed 8 June 2021).

  24. Eckstein, Gabriel (2005). “Protecting a Hidden Treasure: The U.N International Law Commission and International Law of Transboundary groundwater Resources”. Sustainable Development Law&Policy, Vol 5, Issue 1 (accessed 8 June 2021).

  25. Goldenman, Gretaa (1990). “Adapting to climate Change: A Study of international Rivers and Their Legal Arrangements”. Ecolioy Law Quarterly, vol 17, Issue 4, pp. 741-802. https://www.jstor.org/stable/24113057 (accessed 9 May 2021).

  26. Hayton, Robert D (1991). “Observations on the international law commission Draft Rules on the Non-Navigational uses of international Watercourses (Articles 1-4)”. Colorado journal of international Environmental Law and policy.

  27. Helal, Mohammad (2007). “Sharing Blue gold: The 1997 U.N. Convention of the law of the Non-navigational Uses of international watercourses ten years on”. Colorado Journal Of International Environment Law and Policy, vol. 18, No2.  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2616115 (accessed 9 June 2021).

  28. Louka, Elli. International Environmwental Law: Fairness, Effectiveness, and World OrderCambridge University Press.

  29. Martin-Nagle, Renee (2016). Transboundary Offshor Aquifers (a search for a Governance Regime). Brill Press.

  30. McCaffrey, Stephen C (2002). The Law of International Watercourses, 2nd. New York: Oxford university Press.

  31. Sands, Philippe&Jacqueline, Peelwith&Adriana, Fabra and Ruth Mackenzie (2018). Principles of International Environmental Law. Cambridge University Press.

  32. Schwebel, Stephen M (1980). “Special Rapporteur, Second Report on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercouses”. UN Document A/CN.4/332.

  33. Stitt, Tracy (2005). “Evaluating The Preliminary Draft Articles on Transboundary Groundwaters presented by special Rapporteur chusei yamada at the 56th session of the international law commission in Geneva”. Georgetown international Environmental Law Review, Vol. 17(2).

  34. Trail Smelter case (USA, Canada). 16 April 1938 and 11 March 1941, United Nations: Rports of international arbitral awards, Volume III.

  35. Traversi, Christine (2011). “The Inadequacies Of The 1997 Convention On International Water Courses and 2008 Draft Articles on The Law of Transboundary Aquifers”. Houston journal of international law, vol.33:2 (accessed 8 July 2021).

  36. Vick, Margaret J (2008). “International Water Law and Sovereignty: A Discussion of the ILC Draft”. pacific McGeorge Global Business and Development law Journal, Vol. 21. https://scholarlycommons.pacific.edu/globe/vol21/iss2/7 (accessed 15 April 2021).

  37. Weiss, Edith Brown (2013). “The evolution of international water law”. collected courses of the Hague Academy of international Law. Vol 331 (Accessed 8 June 2021).