راهکارهای حقوقی- اقتصادی ‌ترویج استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در اتحادیة اروپا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/jrels.2023.356395.524

چکیده

پژوهش پیش‌رو مطالعه‌ای است دربارة برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی استفاده از انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر، هم‌چون نور و حرارت خورشید و باد که باعث استفاده متعادل از انرژی ناشی از سوخت­های فسیلی می­شود و هم‌چنین سبب کنترل تغییر اقلیم ناشی از فعالیت‌های اقتصادی با منشأ استفاده از انرژی سوخت‌های فسیلی می­گردد. به‌منظور دستیابی به هدف این پژوهش، برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی اتحادیة اروپا در زمینة استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه­ای بهره گرفته و روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. اهمیت بررسی راهکارهای مدنظر این نظام حقوقی از آن‌ جهت است که اتحادیة اروپا ازجمله پیشتازان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر شمرده می‌شود. هم‌چنین، بنابر داده‌های منتشرشدة صندوق بین‌المللی پول در سال 2022، اتحادیة اروپا سومین قدرت اقتصادی جهان بوده و ازاین‌حیث نیز بررسی راهکارهای مدنظر آن اتحادیه دارای اهمیت است. اتحادیة اروپا، راهکارهای مختلف برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در دو بسته عمده تدوین و تصویب کرد. نخستین بسته با عنوان بستة 2020 اقلیم و انرژی و دومین بسته به‌ نام انرژی پاک برای همة اروپاییان، به‌ترتیب در سال‌های 2009 و 2019 تصویب گردیده و پژوهش کنونی بیشتر بر بستة اخیر متمرکز است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، اتحادیة اروپا برای ترویج استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر، راهکارهای متنوعی ازجمله تضمین قیمت بیشینه از بازار را پیش‌بینی کرده که موافق با حرکت بازار در بخش‌های مختلف اعم از برق، سرمایش، گرمایش و حمل‌ونقل است. ازاین‌رو، اتحادیة اروپا توانسته است با به‌کارگیری راهکارهای حقوقی کارآمد، نظر سرمایه­گذاران را در این حوزه جلب کند و تمرکز بر آموزه‌های این نظام حقوقی دربارة استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند دستاوردهای چشمگیری برای دیگر نظام‌های حقوقی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal-Economic Solutions to Promote the Use of Renewable Energy Sources in the European Union

نویسندگان [English]

 • Seyyed Hossein Tabatabaei 1
 • Hossein Salmasi 2
1 Department In ‎International ‎Law, ‎Faculty of Law, Tarbiat ‎Modares ‎University, ‎Tehran, Iran‏.
2 Department In International Law, Faculty of Law, ‎Tarbiat Modares ‎University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research is a study regarding some legal-economic solutions for the use of energy from renewable sources such as light and heat from the sun and wind, which causes a balanced use of energy from fossil fuels and also the control of climate change caused by economic activities with the origin of use comes from fossil fuel energy. In order to achieve the goal of this research, some legal-economic solutions of the European Union (EU) in the field of using renewable energy have been considered. To collect information, the library method is used, and the research method is descriptive-analytical. The importance of examining the solutions considered by this legal system is because the European Union is one of the pioneers in the use of renewable energy. According to the data published by the International Monetary Fund in 2022, the EU is the third-largest economic power in the world, and in this sense, it is important to examine the solutions considered by the European Union as well. The European Union formulated and adopted different solutions for investors, producers and consumers in two major packages. The first package, entitled 2020 Climate and Energy Package, and the second, called Clean Energy for all Europeans, were adopted in 2009 and 2019, respectively. The current research is more focused on the latter package. According to the studies, the European Union has provided various solutions to promote the use of renewable energy, including Feed-in Premium, which is in line with the market movement in diverse sectors, including electricity, cooling and heating, and transportation. Therefore, the European Union has been able to attract the opinion of investors in this field by using efficient legal solutions, and focusing on the teachings of this legal system in the aforesaid field could have significant results for other legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Renewable energy
 • Clean energy
 • EU legal system
 • Legal-economic solutions
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. رحیمی، حافظ (1395). «بررسی رابطة بین اقتصاد و منابع انرژی و تأثیرات آنها بر محیط‌زیست». سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مؤسسة سرآمد همایش کارین، تهران، خرداد، ص15-1 (29 دی 1401).
  2. سلماسی، حسین (1400). «نظام حقوقی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اتحادیة اروپا». پایان‌نامة کارشناسی‌‏ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس.‏

  ب) خارجی

  A) Book

  3. Bisello, A; Vettorato, D; Ludlow, D; Baranzelli, C (2018). Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions: Results of SSPCR 2017. Open Access Contributions (p. 307). Springer Nature.

  4. Fairchild, D; Weinrub, A (2017). Energy Democracy. The Community Resilience Reader. Island ‎Press.‎

  5. Jacobs, D (‎2012‎). Renewable energy policy convergence in the EU: the evolution of feed-in tariffs in Germany. Spain and France: Routledge.

  6. McCormick, J (2001). Environmental policy in the European Union. (Vol. 142). Basingstoke: Palgrave.

  7. Talus, K (2013). EU energy law and policy: a critical account. Oxford University Press.

  B) Articles

  8. Caldés, N; Del Río, P; Lechón, Y; Gerbeti, A (2019). “Renewable Energy Cooperation in Europe: What Next?”. ‎Drivers and Barriers to the Use of Cooperation Mechanisms. Energies, 12(1), pp1-22.

     https://doi.org/10.3390/en12010070.

  9. De Arce, M. P; Sauma, E (2016). “Comparison of incentive policies for renewable energy in an oligopolistic market with price-responsive demand”. The Energy Journal, 37(3). https://doi.org/10.5547/01956574.37.3.mdea

  10. Dent, C. M (2015). “China's renewable energy development: policy, industry and business perspectives”. Asia Pacific Business Review, 21:1, pp26-43.  Doi: 10.1080/13602381. 2014.939892.

  11. Eberhard, P; Olivet, C; Steinfort, L (2018). “One Treaty to rule them all. The ever-expanding Energy Charter Treaty and the power it gives corporations to halt the energy transition”. Corporate Europe Observatory, Transnational Institute (Accessed 23 January ‎2023)‎.

  12. Enzmann, J; Ringel, M (2020). “Reducing Road Transport Emissions in Europe: Investigating A Demand Side Driven Approach”. Sustainability, 12(18), 7594. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/su12187594, pp1-31.   https://doi.org/10.3390/su12187594

  13. Grönkvist, S; Peck, P; Åkerman, J; Silveira, S; Larsson, M; Khedkar, P (2013). “Policy Instruments directed at renewable transportation fuels – An international comparison”. The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels (f3 – fossil free fuels), pp1-94. available at:https://www.researchgate.net/publication/262307855_Policy_Instruments_directed_at_renewable_transportation_fuels_-_An_international_comparison (Accessed 26 January 2023).‎

  14. Heredia Yzquierdo, J; Sánchez-Bayón, A (2020). “The European transition to a green energy production model: Italian feed-in tariffs scheme & Trentino Alto Adige mini wind farms case study”. Small Business International Review, 4(2), pp39-52. https://doi.org/10.26784/sbir.v4i2.246

  15. Jacobsen, H; Pade, L-L; Schröder, S; Kitzing, L (2014). “Cooperation Mechanisms To Achieve EU ‎Renewable Targets”. Renewable Energy, 63. pp345-352. https://doi.org /10.1016/j.renene.2013.09.035

  16. Kitzing, L; Mitchell, C; Morthorst, P. E (2012). “Renewable energy policies in Europe: Converging or diverging?-concerning the number of major instruments applied in countries”‎. Energy policy, 51, pp192-201.  https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.064

  17. Lehmann, P; Creutzig, F; Ehlers, M.-H; Friedrichsen, N; Heuson, C; Hirth, L; Pietzcker, R (2012). “Carbon Lock-Out: Advancing Renewable Energy Policy in Europe”. Energies, 5(2), pp323–354. MDPI AG.  http://dx.doi.org/10.3390/ en5020323

  18. Li, L; Lin, J; Wu, N; Xie, S; Meng, C; Zheng, Y; Wang, X; Zhao, Y (2022). “Review and outlook on the international ‎renewable energy development”, Energy and Built Environment, 3(2), pp. 139-157.

    https://doi.org/10.1016/ j. enbenv.2020.12.002

  19. Mezősi, A; Kácsor, E; Beöthy, Á; Törőcsik, Á; Szabó, L (2017). “Modelling support policies and renewable energy sources deployment in the Hungarian district heating sector”. Energy & Environment, 28(1-2), pp70-87.  https://doi.org/10.1177/0958305X16685473

  20. Paska, J; Surma, T; Terlikowski, P; Zagrajek, K (2020). “Electricity generation from renewable energy sources in Poland as a part of commitment to the polish and EU energy policy”. Energies, 13(16), 4261, pp1-31.  https://doi.org/10.3390/en13164261

  21. Peters, R; Weis, T (2008). “Feeding the grid renewably Using feed-in tariffs to capitalize on renewable energy”. Making Renewable Energy a Priority. No. 1. Available at: https://www.pembina.org/reports/FITariffs_Primer.pdf (Accessed 23 January 2023).‎

  22. Poullikkas, A; Kourtis, G; Hadjipaschalis, I (2012). “An overview of the EU Member States support schemes for the promotion of ‎renewable energy sources”. International Journal of Energy and Environment (IJEE), 3(4), pp1 -14. Available at: https://www.researchgate.net/publication/258047008_An_

  overview_of_the_EU_Member_States_support_schemes_for_the_promotion_of_renewable_energy_sources (Accessed 23 January 2023).

  23. Sarti, B (2018). “Policies for the Deployment of Renewable Energies: An Overview”. Social Impact Research Experience (SIRE). 62. Available at:  https://repository.upenn.edu/sire/62 (Accessed 23 January 2023).

  14. Schumacher, K (2019). “Approval procedures for large-scale renewable energy installations: Comparison of national legal frameworks in Japan, New Zealand, the EU and the US”. Energy Policy, 129, pp139-152.   https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.02.013

  25. Simionescu, M; Strielkowski, W; Tvaronavičienė, M (2020). “Renewable Energy in Final Energy Consumption ‎and Income in the EU-28 Countries”. Energies, 13(9), 2280. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/en13092280 ‎

  26.Woolley, O (2021). “Renewable Energy Consumption (‎2nd edition‎)”. Essential Eu Climate and Energy Law, pp98-129. Available at:   https://www.e-elgar.com/shop/gbp/essential-eu-climate-law-9781788971294.html (Accessed 1 February 2023).

  D) Document

  27. EEA Directives (2018). Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the ‎Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from ‎renewable sources (Text with EEA relevance). Official Journal of the European ‎Union (L 328/82).‎

  28.European Union Law, ‎Com/2019/640 final: Communication from The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (Document 52019DC0640).

  29. European Union law, 2009/548/EC: Commission Decision of 30 June 2009 establishing a template for National Renewable Energy Action Plans under Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2009) 5174) (Text with EEA relevance), OJ L 182, 15.7.(2009), pp33–62. Available at: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/548/oj

  30. European Union law, COM/2022/230 final: Communication from the Commission to the European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions REPowerEU Plan, Brussels, 18.5.2022.

  31. ‎European Union law, Commission Notice Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU 2022/C 214/01, C/2022/3300, OJ C 214, 31.5.2022, pp1–33, Official Journal of the European Union, 31.5.2022.

  F) Projects

  32. Christensen, T; Singh, A; Panoutsou, C (2019). Good Practices Along the RESfuels Value Chain through mixed ‎methods analysis D5.2- Good Practices Along the RESfuels Value Chain, Imperial College London, London.‎

  33.Connor, P; Buerger, V; Beurskens, L; Ericsson, K; Egger, C (2009). Overview of RES-H/RES-C Support ‎Options. D4 of WP2 from the RES-H Policy project.‎

  34.DIA-CORE Project (2014). D5.2: Best practice design features for RES- E support schemes and best practice methodologies to ‎determine remuneration levels (Project Coordinator: Fraunhofer ISI Work Package 5), Leader Organization: Fraunhofer ISI ‎Authors: Anne Held, Mario Ragwitz (Fraunhofer ISI) Malte Gephart, Corinna Kleßmann, Erika de Visser (Ecofys).‎

  G) Report

  35. Bednar-Friedl, B; Biesbroek, R; Schmidt, D.N; Alexander, P; Børsheim, K.Y; Carnicer, J; Georgopoulou, E; Haasnoot, M; Le Cozannet, G; Lionello, P; Lipka, O; Möllmann, C; Muccione, V; Mustonen, T; Piepenburg, D; Whitmarsh, L (2022). Europe. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp1817-1927.

  36. Caldés, N; Lechón, Y; mRodríguez, I; Del Río, P (2018). Market Uptake of Solar Thermal Electricity ‎through Cooperation Analysis of the Barr 2018, s to the Use of the Cooperation Mechanisms ‎for Renewable Energy in the EU. Market Uptake of Solar Thermal Electricity through ‎Cooperation (MUSTEC).

  37. Banja, M; Jégard, M; Monforti-Ferrario, F; Dallemand, J. F; Taylor, N; Motola, V; Sikkema, R (2017). European Commission & Joint Research Centre, Renewables in the EU: an overview of support schemes and measures, ‎Luxembourg: Publications Office.‎

  38.European Environment Agency (EEA) (2017). Trends and projections in Europe 2017 Tracking progress towards ‎Europe's climate and energy targets, No 17/2017.

  39. European Environment Agency (EEA) (2021). Trends and projections in Europe 2021 Greenhouse gas emissions and energy trends in European countries, No 13/2021.

  40. European Parliamentary Research Service (EPRS) (2022). At A Glance‏ ‏Plenary (Fit for 55 package: Renewable ‎Energy Directive). Authors: Alex Wilson, Members' Research Service.‎

  41. IEA (2022). World Energy Outlook 2022, Paris,  https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022, License: CC BY 4.0 (report); CC BY NC SA 4.0 (Annex A).

  42. IEA (2021). Renewables 2021, IEA Paris.  https://www.iea.org/reports/renewables-2021, License: CC BY 4.0.

  43.IEA World Energy Balances ‎and Renewables Information (2021). Implementation of bioenergy in Italy. Available at:‎   https://www.ieabioenergy.com/wp-‎content/uploads/ 2021/11/CountryReport2021_Italy_final.pdf)‎

  44.OECD & IEA (2021). Energy price surge underlines need to accelerate clean energy transitions ‎rather than subsidize fossil fuels.

  45. Szabó, L; Mezősi, A; Törőcsik, Á (2015). “Dialogue on a RES policy framework for 2030| D3.1a Renewable ‎Based District ‎Heating in Europe- Policy Assessment of Selected Member ‎States”, European IEE project towards2030-dialogue‏‎,‎‏ ‏‎(work ‎package 3).‎ Available  at:https://energypedia.info/images/6/6b/Towards2030-dialogue_-_RES_District_Heating_in_Europe.pdf

  46. Vieweg, M; Guerra, F (2020). Renewable Energy Pathways In Road Transport(Fia Foundation Research Series, Paper 13), ‎under the guidance of Rana Adib ‎‎(REN21). Available at:

    https://www.ren21.net/wp-‎content/uploads/2019/05/REN21_FIAFdn_ Renewable Energy-Pathways_FINAL.pdf

   H) LLM Dissertation

  47. Koch, Veronika (2019). The Cooperation Mechanism in the Renewable Energy Directive: A (sole) opportunity for Member States to open their national support schemes for cross-border cooperation. Available at:  https://skemman.is/bitstream/1946/34338/1/thesis_ll.m._ veronika%20 koch.pdf

  I) Sites

  48. Cho, Sharon & Yongchang Chin (2022). Europe Energy Crisis to Last More Than a Winter, Analyst Says, September ‎‎23. Available at:

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-23/europe-energy-crisis-to-last-more-‎than-a-winter-amrita-sen-says?utm_source=  website&utm_medium=share&utm_campaign=copy

  49. https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.FO.ZS

  50.‎https://www.europeanfiles.eu/energy/achieving-european-global-leadership-renewable-energy

  51. https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/

  52.https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Renewable_energy_statistics

  53.https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/ repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en