دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 1-243