مفهوم و آثار حقوقی تجاری سازی میادین نفت‌وگاز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه حقوق عمومی و بین الملل، حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jrels.2023.352361.516

چکیده

تجاری­سازی میادین نفت‌وگاز، حلقة اتصال مرحلة اکتشاف به توسعه، تولید و پایان­بخش ریسک IOC است. اثبات آن، موجب ادامة قرارداد و بازپرداخت سرمایه­ گذاری و عدم اثباتش، بدون بازپرداخت هزینه ­ها، به پایان قرارداد می­ انجامد. وجود ابهام در مفهوم تجاری­سازی و شباهت آن با مفاهیم مشابه ازجمله تجاری بودن میدان یا تولید تجاری، می­ تواند منشأ اختلاف در آینده شود. نسبی بودن مفهوم تجاری­ سازی باتوجه به میادین داخلی و مشترک، میادین نفتی و گازی و میادین ساحلی و فراساحلی به این ابهام دامن می‌زند. ازاین‌رو ارائة تعریفی جامع، شفاف و کاربردی از تجاری­ سازی میدان و ملاک‌های آن ضروری است. فرایند تجاری­ سازی میدان، افزون‌بر اثبات معیارهای فنی و اقتصادی، نیازمند رعایت تشریفاتی است. تحقق این شرط فنی- اقتصادی با رعایت تشریفات، آثار حقوقی متعددی به‌دنبال دارد که بی‌گمان بر منافع و تعهدات طرفین اثرگذار است. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی در راستای شناخت مفهوم و آثار حقوقی تجاری­ سازی میادین نفت‌وگاز نگارش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concept and Legal Effects of Commercialization of Oil and Gas Fields

نویسندگان [English]

 • Mahdi Piri 1
 • Mohammad reza Afshari 2
1 Department of Public Law, of International Energy and Environmental Law, Faculty of Law and Political Scoence, University of Tehran, Tehran Iran.
2 Department of Public and International Law in (Oil and gas Law),Faculty of Law and Political Science ,University of Tehran ,Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Commercialization of oil and gas fields is the connecting link between the exploration stage and development and production, and the final part of the contractor's risk. Proving it leads to the continuation of the contract and reimbursement of the investment, and failure to prove it leads to the end of the contract without reimbursement of expenses. Ambiguity in the concept of commercialization and its similarity with similar concepts, such as the commerciality of the field or commercial production, can be the source of future disputes. The relativity of the concept of commercialization with regard to internal and common fields, oil and gas fields, and on-shore and off-shore fields increases this ambiguity. Therefore, it is necessary to provide a comprehensive, clear and practical definition of field commercialization and its criteria. In addition to proving the technical and economic criteria, the commercialization process of the field requires compliance with formalities. Fulfillment of this technical and economic condition with the proper observance of the formalities has many legal effects which definitely affect the interests and obligations of the parties. This article is written with a descriptive and analytical approach in order to understand the concept and legal effects of commercialization of oil and gas fields.
What are the criteria for the commercialization of the field and what are its effects is the main question of the research. The hypothesis of the authors is that commercialization is a relative concept and its criteria are different according to the time and place conditions of each country and from the point of view of the host government and the investor. Considering that no article has been written on this topic so far, the purpose of this research is to investigate and conclude the concept, criteria, formalities and effects of field commercialization with the approach of supporting national interests and localization within the framework of the oil and gas law in Iran.
One of the important results of this research is the separation between commercial wells, commerciality of the field, commercialization of the field, production and commercial supply. The commercialization of oil and gas fields has many effects on the rights and obligations of the parties. Including it is possible to determine the period of exploration, development and production, reimbursement of investment and its rate, relinquishment of the contracted area, delivery of the field to the host government in some contracts, conclusion of oil sales contract, the offer of proposed Appraisal Program by IOC and making decision for the participation of the host government in oil operations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • concept of commercialization
 • criteria and formalities of commercialization
 • effects of commercialization
 • foreign investment
 • IOC
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. ابراهیمی، نصرالله (1396). جزوة حقوق نفت‌وگاز پیشرفته. مقطع دکتری، دانشگاه تهران.
  2. افشاری، محمدرضا (1394). «استرداد منطقة قراردادی در قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز». پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  3. افشاری، محمدرضا؛ سیدمحمد طباطبایی‌نژاد؛ رضا طجرلو (1400). «اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت». مطالعات حقوق انرژی، دورة هفتم، شمارة 1، ص18-1.DOI: 10.22059/JRELS.2021.301241.365     
  1. حاتمی، علی؛ اسماعیل کریمیان (1393). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه­گذاری. تهران، نشر تیسا.
  2. حسینی آزاد، سیدعلی؛ پوریا عسکری (1400). «شفافیت سرمایه‌گذاری خارجی؛ بازتعریف اصل شفافیت در حقوق بین‌‌‌الملل سرمایه‌گذاری». دانشنامة حقوق اقتصادی، ص58-37.DOI:10.22067/LOWECON.2022.41769
  1. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت‌وگاز. تهران، نشر میزان.
  2. شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مصوب 13/05/1395 هیأت وزیران.
  3. قانون راجع‌‌به اجازة مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت 1343.
  4. قانون قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ، مصوب شهریورماه 1336 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس.پی.ا. ‌شرکت نفت ایران و ایتالیا ‌سیریپ ‌1348.
  5. قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های اروپایی 1348.
  6. قانون نفت 1353.
  7. قانون اجازة مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفتی 1350.

  ب) خارجی

  13. Badra Development and Production Service Contract (DPSC) December 24, 2009 (Accessed 9 july 2023).

  14. Canada Oil and Gas Regulations, Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca, Current to October 17, 2013 (Accessed 9 july 2023).

  15.CONCESSION AGREEMENT FOR GAS AND CRUDE OIL EXPLORATION AND EXPLOITATION BETWEEN THE ARABREPUBLIC OF EGYPT AND THE EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING COMPANY, 2001. https://www.resourcecontracts.org  (Accessed 9 july 2023). 

  16. Duval Claude and Honore Le Leuch and Andre Pertuzio (2009). International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements. New York , Barrows Company.

  17. Kirsten Bindemann (1999). Production-SharingAgreements:An Economic Analysis. Oxford Institute for Energy Studies.

  18.MODEL PRODUCTION SHARING CONTRACT BETWEEN THE OVERNMENT OF INDIA AND XYZ COMPANY(IES(. http://dghindia.gov.in (Accessed 9 july 2023).

  19. Tim Boykett and others (2012). Oil Contracts, (How to Read and Understand a Petroleum Contract), ed. Version 1.1, Website: www.timesup.org (Accessed 9 july 2023). https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/   WPM25- (Accessed 9 july 2023).